Inaugural Message delivered by Helen C. De Castro

PIO- Bulan

July 2, 2010 at 6:54 am The following is the Inaugural Message delivered by Helen C. De Castro, Re-elected Mayor of Bulan, on the occasion of her Oath taking on June 30, 2010. We shall be posting pictures and other materials of interest at the Bulan website before the end of July 2010.(LGU Bulan PIO)

—————————————————————–

Mayor Helen C. De Castro

Bulan, Sorsogon

Inauguration and Oath-taking Ceremony

of Newly- elected Municipal Officials

June 30, 2010/ 4:30 PM

Bulan Freedom Park

INAUGURAL MESSAGE 2010

The Honorable MTC Judge Emmerson Carpio;

Mga bag-o na Miembros san Sangguniang Bayan, sa Pamumuno ni

Vice-Mayor Marnellie B. Robles;

Mga Kapwa Trabahador sa Gobierno, mga Serbidor Publiko;

Mga Bisita;

Sa Entero na mga Kabungto Ko, Mga Pinapadaba na mga Bulaneno:

I. INTRODUCTION:

Dios marhay na banggui tabi sa iyo entero!

Pasalamatan ko mun-a tabi an saato Honorable na MTC Judge Emmerson G. Carpio sa pag-onra niya sa ato niyan na magpasumpa sa amo mga Opisyales. Kaogmahan ko man i-congratulate si Vice-Mayor Marnellie, nan an mga bag-o na Konsehales san Sangguniang Bayan ng Bulan. Congratulations man tabi, nan best wishes sa iyo mga Pamilya, nan an iyo mga kaurupod.

Niyan na adlaw, segun sa mando san ato Konstitusyon, sa entero na gobierno local sa bilog na Pilipinas, kasabay san ato bag-o na mga opiyales nasyonal, may seremonya sin pagsumpa o inagurasyon para sa mga bag-o na elihido na opisyales. Nan didi sa Bungto ta, yaa man kita niyan, nagpapartisipar sa seremonyas na ini, manungod sa destino san padaba ta na bungto, sa paagi namo na hinatagan niyo pagtiwala san nakaagi na eleksiyon. Ini an panahon o tiempo sin paglaom, pagtubod, nan pagpasalamat. As we witness local history unfold before us, and as we aspire to move toward a better destiny, we consider this moment as a moment of hope, faith and gratitude.

II. PAGPASALAMAT:

An una na kamaw-otan ko, nan nato, an pasalamatan an Mahal na Kagurangnan Dios, kay nangyari nan natapos ini na makasaysayan na Eleksiyon 2010 na matoninong nan matrangkilo. Natubod ako na an Mahal na Diyos man gihapon an may gabay sa ato entero. Ini dahilan na kadaghanan sa ato na mga Pilipino, nato na mga Bulanenyo, nangaradyi nan nagmaw-ot sin mayad na ehersisyo political. Sayo ini na karakter nan ugali sin mga taga-Bulan na dapat nato ika-orgulyo nan ikaogma. Ini na nangyari sayo man na regalo sa ato san Mahal na Kagurangnan.

Ikaduwa, ini man an oportunidad na ipahayag ko, sa ngaran man san ako Pamilya, an Pagpasalamat sa iyo entero, lalo na sa mga nagsuporta sa ako, nan sa amo mga Kaurupod sa Partido san Lakas Kampi CMD, dahilan sa pambihira na tiwala na inhatag niyo sa amo. Personalmente, dako-dako na kumpiansa an inhatag niyo sa ako na iboto gihapon bilang Mayor sa bungto ta sa pangtolo nan ultimo ko na turno. Kadaghan san dapat namo pasalamatan, batog sa mga nag-aasikaso sa Party Headquarters , abot sa mga lideres political, sa mga posters boys, pati sa mga volunteers sa barangay, hanggang sa ultimo na botante na, naasikaso man namo o dire, nagpahudam san kanira suporta sa amo.

III. AN NAKAAGI NA KAMPANYA NAN ELEKSIYON:

Dire ko inhuna, nan talagang napangaratan ako, sa pambihira na resulta san ato eleksiyon local. Grabe ka-overwhelming an pagboto niyo sa ako. Nan ini an primero sa kasaysayan san Bulan na an Mayor hinatagan niyo sin pinakadako na mayoriya. San 2004, 16,500 an boto na hinatag niyo; san 2007, 17,400 na boto. Pero niyan na 2010, mas dako-dako na boto an inpaimod niyo sa paagi sin 23,300 na boto. Nan maski pa ngane biriyoon an boto san duwa ko na kalaban sa politika, naglalamang pa gihapon ako sa kanira sin sobra diyes mil na boto. Nan dire lang tabi yuon, binotohan pa niyo an pito sa mga kapartido ko na mga Konsehales, mayoriya na ini sa Sangguniang Bayan. Natubod ako na ini na pagdesisyon niyo niyan sayo na apirmasyon o pagkumporme sa amo pag-administrar san ato bungto.

Dire ko maiwasan sa okasyon na ini, na magpahayag sa iyo na ini na nag-agi na Kampanya nan Eleksiyon, sa pamate ko, mao na an pinaka-emosyonal na Eleksiyon para sa amo. Masasabi ko na mao ini an pinaka-emosyonal, nan nagdara sa amo sin grabe na kamunduan sa dahilan na nakahampang namo an sayo na grupo sin mga kandidato na wara na sin hinimo sa tribuna o entablado kundi isabotahe, pakaraoton nan raw-ayon an pangaran san Pamilya De Castro sa hampang san Publiko sa Bulan. Alagad, tinios mi yuon, pinasensiya, pinatawad, nan dire kami nagbaba sa level nan klase san kanira pamumulitika nan pangampanya. Mas naghurandig nan nagtiwala kami sa pagiging matured san mga taga-Bulan. Mas nagtubod kami sa konsensiyoso na pagtimbang san mga taga-Bulan, nan sa pagdesisyon niyo para sa ato puturo. Personal namo na kaogmahan na dire kamo nadara san klase san kanira pangampanya, alagad lalo niyo pinaimod tabi na habo kirita sini na mga paagi sin politika.

Sa parte po namo na Pamilya De Castro, ini po na pagboto niyo sa ako na makumplehan ko an saako ikatolo na turno, sayo na pagpaimod tabi pambihira na paghatag po niyo na mga taga-Bulan sin pagtiwala nan pagpadaba sa amo. Kun iisipon baga, batog pa kan Guiming nan hasta niyan na turno, onom na na turno na dire niyo kami sinalidahan, nan bihirahonon an irog sini na mga situasyon politika sa ato komunidad. Alagad gusto mi tabi ipaisi sa iyo na dahilan sini na kumpiansa niyo, lalo tabi kami nagpapakumbaba sa iyo. Permi nakatanom sa puso nan isip namo na ini na tiwala inpahudam lang niyo sa amo. Nan aram namo na wara sin bagay na permanente sa kinab-an, lalo na an pagpugol sin autoridad nan poder. Naglilipas nan naglalaos an mga lideres. Importantehon didi na pilosopiya an tungkol sa integridad sin serbisyo publiko.

Sa mga dire nakasabay sa ako dahil sa manlaen-laen na rasones, personal man o politika, inpapaabot ko sa iyo na huyuon tabi an ungod ko na pagrespeto sa derecho nan desisyon niyo. Padagos ako na mahinguha, bilang mayor nan magurang san bungto ta para sa kaayadan san entero. Dire tabi ako Mayor san mga nagsuporta lang sa ako, kundi Mayor tabi ako san entero na taga-Bulan, nan responsibildad ko an kaayadan san entero na taga-Bulan. Padagos ako na mahimo sin paagi, na awt pa man, magkasarabay nan magkasarayo kirita. Kirita-kita na mga taga-Bulan an dalan sa pag-unhan o pag-roro ta; wara iba kundi kirita–kita an madaramayan.

An saiyo tiwala, suporta nan pagsakripisyo sosolian namo sin tunay na pagserbisyo segun san mandando san amo posisyon sa abot san amo makakaya.

IV. PILOSOPIYA POLITIKAL SAN ADMINISTRASYON DE CASTRO:

Sa Administrasyon san De Castro naging pilosopiya political na namo na an ananuman na desisyon, pagmanehar, pag-unhan o pagbabag-o san Komunidad, an dapat na sentro an Tawo, kita na mga Bulaneno. Pagtubod san amo Administrasyon na an kada ciudadano ta may dignidad na dapat irespeto, ipromoter nan paunhanon. Ini sa paagi sin Empowerment o an derecho na makapartisipar sa pagbilog sin mga desisyon para sa bungto ta. Mangyayari yoon sa paagi sin sayo na responsable na paggogobierno. We as leaders, are called to that Social Responsibility and a Concientisized Leadership that shall inspire our people to action and actualize and concretize the potentials of our people and our community.

Sa solod sin dowa na turno o seis anyos na ako an saiyo Mayor, naghinguha an saamo liderato na makaambag nan makadanun sa pagpundar, pagtindog nan pagpatalubo sini na bungto ta. Inaako namo na dire man kami an dahilan kun nano kay progresibo nan mayad an bungto ta. Kamu na mga ciudadano an dahilan kun nano kay progresibo nan mayad an bungto ta. Kami na mga lideres kasangkapan lang na mahatagan direksiyon yoon na progreso nan kaayadan. Magiging arogante kami kun sabihon namo na kami na mga lideres an nagdara sin progreso sa Bulan. Dire tabi. Kamo tabi an dahilan san pagprogreso ta. We leaders are just stewards of the community. This is a fundamental political philosophy that should make us leaders serve with humility.

Sa solod sini na primerong duwa ko na turno, naghinguha an saiyo lingkod, kaupod an Sangguniang Bayan, na makalatag sin mga programa nan mga proyekto na makadanun sa pag-unhan san komunidad ta. Pinulsuhan nato an mga pangangaipo san ato mga ciudadano, both real and perceived, maski ngane baga daghanun an mga limitasyon ta, lalo na sa budget, pondo o rekursos pinansiyal. Pero dire man lang pinansiya an kaipuhan para sa sayo na komunidad, kundi an mayad nan matoninong na pag-urupod-upod nan an pagmantenir sin mas masarig nan matibay na social fabric san mga Bulaneno.

Over the last six years, despite our limitations, our Local Government Unit tried to be as creative and as resourceful in order to meet the needs of our constituents.

V. MGA PLANO SAN GOBIERNO LOKAL, 2010-2013:

Sa aga, Hulyo 1, mabatog na naman an panibag-o na turno san amo Administrasyon. Panibag-o ini na agyat sa amo na mga elihido na lideres, alagad padagos kita na ingigiyahan san bisyon nan misyon nato na makamantenir sin sayo na trangkilo, matoninong nan nagkakasarayo na komunidad, nagbabantay nan nagpopromoter san dignidad san ato mga konstituentes, nagpoprotehir san ato kapalibutan, habang insususog nato an sayo na sustainable development nan progreso san bungto ta, basi mapakay-ad ta an kamutangan san ato mga ciudadano.

An masunod na tolo kataon importante para sa ako sa dahilan na gusto ko man makabilin sin sayo na legasiya sa komunidad ta — legasiya sin tultol, mayad nan de-integridad na serbisyo publiko. Kun anano an naimud niyo na kahigusan nan seryoso na trabaho sini na nakaagi na duwa na turno, mas lalo pa namo inpapangako na maiimudan niyo kami sin mas masigasig, mas maagap na pag-asikaso. Dire tabi mabag-o an klase sin panerbihan namo sa iyo, nan dire mabag-o an klase sin paki-upod namo saiyo.

Onra nan kaogmahan ko, na ilatag niyan sa iyo, an mga plano nan programa san ato Gobierno Lokal sa maabot na tolo kataon, sa paagi san ako Opisina nan Administrasyon.

UNA – Ipapadagos nato an HELEN PROGRAM — Health, Edukasyon, Livelihood o Pagbuhay, Environment nan Nutrisyon. Sa solod sin onom kataon, ini na lima na basic services programs an naging giya ko sa pag-administrar san Bulan. Lalo nato ini i-improve o pakay-adon. Kun ananuman an naging mga kakulangan hihipnuan ta basi lalo maging episyente an delivery ta sin basic services; Sa lado san Edukasyon, naging mainit ini na isyu san nakaagi na Eleksiyon. An ato mga educational programs lalo nato i-institutionalize, pero realistic, segun sa kakayahan ta sa pondo o budget local. Nagpa- preparar na ako sin sayo na komprehensibo na Educational Assistance Program para sa mga poor but deserving Bulaneno College Students basi maka-ayuda sa kanira pag-escuela.

Mapatindog kita sin mas dako na Bulan Health Center nan Birthing Facility didi sa may Barangay Aquino, botnga san 509th Police Station nan Municipio. Isyu baga ini na Pawa Hospital ta, pero dire nato sadire yuon na pasilidad kaya limitado an pagdanun ta doon. Mas masayon na para sa ato an mga emergencies lalo pa na duwa na an Ambulancia ta.

IKADUWA — Lalo ta tabi pakusugon an Peace and Order nan Public Safety Programs. Nagdadako an Bulan, nagdadaghan an papolasyon, mas nagdadako an mga bisita ta sa bungto. Ini sa paagi sin mas mayad nan mas episyente na Traffic Management Program, kumprehensibo na Disaster Management Program, Anti-Illegal Drugs Advocacy, nan Women and Children’s Rights Advocacies;

IKATOLO — Hatagan ta sin mayor na atensiyon an pagpakusog san Ekonomiya ta sa Bulan, sa negosyo, sa pag-oma, pangisda; Hahatagan ta pansin an livelihood trainings ta; techno-vocational skills enhancement programs para sa mga out-of school youths, nan graduates nato; job placement activities kadanon an mga placement agencies. Plano ta na pakusugon nan ma-institutionalize an Coastal Resource Management Programs pareho sin pag-instolar mga artificial reefs sa ato kadagatan basi mag-daghan an isda ta; pakusugon lalo an Bantay-Dagat program; mapaadal kita sa Seaweeds Production kay may resources kita didi; Nan mabutang kita saro na Revolving Fund para sa kapakinabangan san mga paraoma nan mga paraisda. Ipupursige ta na an Investment Incentives activities para sa mga investor sa negosyo didi sa Bulan; Mabutang kita Bagsakan ng Bayan sa may Old Jeepney Terminal sa relanse, para sa mga produkto ta didi sa Bulan; lalo nato mamanteniron an mga Farm-to Market Roads nato — padagos na pag-abri, pagmantenir nan pag-improve suon na mga arterial roads para sa mga kabarangay ta; Nan mahanap kita paagi na maka source out kita mga proyekto pang-imprastraktura, hale kan Governor nan National Government na makadanon sa pagbuhay ta didi sa Bulan.

Dahil wara na kita masyado problema sa Bus Terminal sa Fabrica, popokusan ko naman niyan na didi sa Poblacion mahingayad, mapormal nan mapagayon an paradahan o Terminal san mga paraTraysikol nan Parapadyak, nan kaupod na didi an de-kalidad na Jeepney nan FX Vans Terminal. Sayo ini na sector sin pagbuhay na maw-ot nato na mapamutang man sin mayad.

IKAOPAT — Ipapadagos ta na an sayo na komprehensibo na Tourism, History and Culture Heritage Development Program. Ini na programa sa turismo, historya nan kultura an kalag (soul) sin sayo na komunidad. Pobre kuno an sayo na komunidad na wara labot o pakamangno o pag-intindi sa sadire na kaagi-agi, nan inutil kono an mga lideres na dire nagmamangno sa kasaysayan san kaniya komunidad na mao an sugpon nan giya/guide san presente nan puturo ta. An sabi sin sayo na German Philosopher, na ngaya, a community is only politically mature depending upon its own historical maturity. Mapokus kita sa sayo na comprehensibo na Poblacion Improvement Program kay basi kaaya-aya an ato Poblacion. An Pblacion baga an pinaka-bintana san ato bungto.

IKALIMA — Mahanap na kita, nan kun puwede, makapatindog na sin bag-o na Sementeryo o municipal memorial park, possible sa may Lahong o Beguin o Fabrica, harayo na sa sentro dahilan na may long-term focus ini.

Sa Lunes, Hulyo 5, hihimuon nato an Executive- Legislative meeting sa Inaugural Session san Sangguniang Bayan na inpapamunuan niyan ni Vice- Mayor Marnellie. Imbitado tabi nato an entero na Kapitanes san Bulan nan an mga Department Heads san Municipio kay basi mailatag nato an Executive nan Legislative Agenda para sa masunod na tolo kataon. Didi nakasalalay an magiging direksiyon san ato Gobierno Lokal. An saako Executive Agenda ipapahayag ko sa kanira sa Lunes.

Sa niyan, mas mapapadali na nato na maaraman an mga kaipuhan pangkomunidad nato dahilan sa naipamutang na nato an Community-Based Monitoring System o CBMS, nan an SLGR o State of Local Governance Report. Ini an reference points nato san mga development prospects nato para sa Bulan.

VI. PAGLAOM PARA SA BUNGTO TA:

Sa primerong duwa na turno, may had-it ako na basi kun ikumparar an amo administrasyon sa mga nakaagi na administrasyon, nan dire ko maabot an inlalaom sa sayo na lider. Alagad niyan, yuon na had-it nasalidahan sin mas hararom na kumpiansa, dahilan sa inpaimod nan inpahudam niyo na tiwala sa ako tabi. Niyan, mas inspirado nan mas may pokus nan direksiyon ako dahil sa iyo.

This Inauguration Event is a moment of challenge, and of hope, of faith, and of thanksgiving. As it is necessary, we shall move on to help better the Bulaneno Community, not in a laxed pace, but vigorous and strong, sure and undaunted.

Bilang Lider, aram ko tabi na nakaatang sa ako an magub-at na kargo sin sayo na magurang. Simbagon ko ini dire lang sa iyo kundi sa Mahal na Dios. Simbagon namo ini dire lang sa presente na henerasyon kundi parte man kami na responsable sa kaayadan san maabot na henerasyon nan puturo san bungto ta. An pagdesisyon ta niyan sayo na pagdesisyon sa puturo nan destino ta.

Ini tabi na pagdesisyon niyo na itiwala sa amo an pagrenda san gobierno local ta dire namo sasayangon. Hihirutan mi ini na tiwala, nan papakay-adon namo an pag-asikaso sa obligasyon na inpakargo niyo sa amo.

Pero, aayuon ko gihapon tabi an saiyo mahalagahon na paki-kooperar nan kolaborasyon sa ato Gobierno Lokal. Entero an mga plano nan hihimuon namo wara saysay kun dire tabi niyo kami danunan. Daghanun an gusto namo himuon, pero kaipuhan mi an danun niyo.

An sabi ni Presidente Abraham Lincoln san Amerika, na ngaya, “The best thing about the future is that it comes only one day at a time…”. Ngaya, an kadianisan san puturo kay kada adlaw mo lang ini inlalakaw. Simplehon lang ini na kaisipan pero hararomon an kahulugan.

Precioso an kada adlaw kun ini hatagan mo sin puso nan kahulugan. Inpapangako ko sa iyo na hihimuon ko, bilang Mayor niyo, na an kada adlaw magiging adlaw sin serbisyo publiko na may integridad nan may pagmakulog. Padaba ta ini na bungto nan dire ta siya pababayaan.

Magdaranunan nan magkasarayo kita para sa kaayadan san bungto ta. Salamat, nan Dios Mabalos tabi sa iyo entero!    //

                                                                                          ——–end——-

Advertisements

3 Comments

Filed under Bulan Municipal, Mayor Helen De Castro - LGU Bulan, PIO- Bulan, Politics

3 responses to “Inaugural Message delivered by Helen C. De Castro

 1. To Mayor Helen De Castro,

  Thank you for posting your Inaugural Message!
  This will serve as concrete guide for the next three years for all Bulaneños who are watching our town as it develops and steps forward to the future “one day at a time”.

  Like you, we also hope for a brighter Bulan future. And since this comes one day at a time, a brighter working day of yours and of everybody in Bulan is already a fulfillment of our hope. Hence, each day in Bulan is precious.

  Mayor Helen De Castro, you have as mayor for the next three years 1,094 remaining precious days. I already substracted one day which you used yersterday for delivering your inaugural message to your constituents. After this term, you will not be allowed by law to run for the fourth term. What comes next, we will never know as the future comes only one day at a time.

  You have expressed thankfulness to those who supported you but defined your position of being a humble mayor for All Bulaneños for the next three years.

  So let each day of your office be a day of humility, challenge, hope, faith and thanksgiving and a “vigorous, strong, sure and undaunted day to help better the Bulaneño Community”.

  The Inauguration Day is a day of promise, thanksgiving and of laying down the plan for this last term.

  The day after that starts the realization of this inaugural promises and plans in a thankful manner, one day at a time.

  I hope that each of your day may be reflected in the new CBMS or SLGR systems and be rated productive. That would be the objective measurement of your thankfulness to the people of Bulan.

  I stated during the early days of Bulan Observer that I personally dislike talking about corruption for it doesn’t help either the community or anybody else in Bulan, that instead it’s much better to talk about progress and be guided by it everyday.

  For the logic of progress to develop each day, you need to exercise zero-tolerance for any act that goes with the logic of greed. Surround yourself with people who are serious, industrious and disciplined, with people who have high moral standards and who share your visions and missions for our town. Dislodge from your row anyone who is still greed-dominated for this will ruin your precious days and your personal goal of leaving a good legacy of your time in Bulan as mayor, as I qoute you, ” An masunod na tolo kataon importante para sa ako sa dahilan na gusto ko man makabilin sin sayo na legasiya sa komunidad ta — legasiya sin tultol, mayad nan de-integridad na serbisyo publiko”. This task is no easy as it involves people. But that’s the only way to realize the legacy that you are wishing for.

  Toward your goal of leaving a good legacy, I see no reason for the people of Bulan not to help you attain this goal. In fact, they would gladly remember you if these 1,094 days would be fruitful days for you and for Bulan. It’s in your hands now. The people don’t have the time yet to look back. But this will come one day at a time.

  Your HELEN Program and other plans for 2010-2013 is a good package that would realize your personal goal of leaving a good legacy. Work for it everyday.

  There is one thing in your plan that caught my attention, and that is this Tourism, History and Culture Heritage Development Program.
  I view this as a sign of transformation that’s going on inside you.

  To be interested in the local history and culture heritage points to intellectual maturity process which reveals on one hand the genuineness of one’s rootedness in the place and its growing respect for it. A cultured intellect sees beyond the present and the material and is always rooted to this Ursprünglichkeit- to the nativeness or originality- in its reasoning. It is noble in its endeavor.

  You have emphasized Empowerment or the involvement of the people in your decision-making and Unity among all Bulaneños to achieve the collective goal of progress and betterment of Bulan. Your plead for people’s help:

  “Pero, aayuon ko gihapon tabi an saiyo mahalagahon na paki-kooperar nan kolaborasyon sa ato Gobierno Lokal. Entero an mga plano nan hihimuon namo wara saysay kun dire tabi niyo kami danunan. Daghanun an gusto namo himuon, pero kaipuhan mi an danun niyo.

  May we in Bulan Observer help you to attain your goal and to keep your course by our continued critical, yet not obstructive, view of your actions for the next 1,094 days.

  Carpe diem, Mayor De Castro!

  I would like to end my comment with this line:

  “There can be no happiness if things we believe in are different than the things we do”. Albert Camus

  For A Brighter Bulan!

  jun asuncion

  • correction: “I see no reason for the people of Bulan not to help you….”

   instead of “I see no reason for the people of Bulan to help you…”

   Thanks.

   jun asuncion

 2. PIO-Bulan

  Note: The following is the Executive Agenda presented by Hon. Mayor Helen C. De Castro presented before the Sangguniang Bayan of Bulan during its Inaugural Session on July 5, 2010 at the Sangguniang Bayan Session Hall. (PIO Bulan)

  Inaugural Session
  Presentation of the Executive Agenda
  SB Session Hall
  July 5, 2010/ Monday

  EXECUTIVE AGENDA 2010-2013
  By Mayor Helen C. De Castro

  Honorable Vice-Mayor and Presiding Officer Marnellie Robles
  Honorable Members of this August Council
  Honorable Barangay Officials
  Heads of Offices of the Local Government Unit
  Ladies and Gentlemen:

  Good morning to all of you!

  It is with honor and pleasure that I congratulate the Honorable Vice-Mayor and the Members of the Sangguniang Bayan of Bulan.

  Today, the just concluded political exercise had given us the fresh mandate to lead our people for the next three years. I am deeply elated by the warm trust and confidence. We venture into a new beginning for our Municipal Government. And it is us, the new officials of this beloved town who will be instruments in ushering in that new beginning.

  Tradition has it that as we start our work as the new officials of Bulan, it is necessary that we first meet, and set down in fundamental terms the basic blueprints for the next three years. These fundamental principles of local governance shall guide and direct our actions. It is necessary that we should be able to work in solidarity.

  It has been mandated by law that the Office of the Local Chief Executive, or the Mayor, and that of the Sangguniang Bayan, as a collegial body, are co-equal in power and authority. According to law, one cannot do without the other. It is my firm belief that collaboration and harmony, whether constructive or critical, between these two offices, must always work for the betterment and welfare of our community. Even ideologies or political differences must not be obstacles with what we want to achieve or accomplish. Even within a deliberative body like the Sangguniang Bayan, your discussions and debates, your opinions and views, your political differences and affiliations, can be worked out to produce a syntheses of ideas and plans that can be concretized into policies, programs and projects. Our people must not suffer or be sacrificed just because we differ in our views. We are supposed to be held together by our desire to serve Bulan. The Executive Department shall heavily rely and depend upon your ideas, crafted into legislations, which we pray shall be great in quality, pro-active, pro-poor and pro-peace.

  If I were to be asked as a re-electionist mayor, all I want is that we shall be able to help realize the vision for our beloved community – a safe, peaceful, progressive place to live in. It is not an easy task however, in a growing town like ours. The challenges are multi-faceted; the tasks enormous, the efforts needed are great. But it shall all depend upon ourselves as leaders and stewards of Bulan. We are here for the next three years to keep, protect and take care of this community. It ought to be our political philosophy that while we have the privilege of power and authority, we are also servants and stewards of our people. And many of our people are expecting much from us.

  Bulan, being a premier, first-class town in Sorsogon must continue in its eminence as a model community. We have been looked up to by many of our neighbor communities. But more importantly, Bulan has a bigger number of souls with more needs to take care of.

  Honorable Ladies and Gentlemen, I am respectfully setting down before you our three –year Executive Agenda, which shall serve as the bases of our development plans. And this shall need the necessary legislative support. We are fortunate, that in this my third term, we shall be having the Community-based Monitoring System (CBMS) and the State of Local Governance Report (SLGR) and the data therein shall be guides for all of us in both the Executive and Legislative aspects.

  Allow me therefore to enumerate on our three-year Agenda:

  1. We shall continue all along to strengthen, improve, enhance and institutionalize the HELEN Program – Health, Education, Livelihood, Environment, Nutrition and Food. These are the major programs which include the auxiliary/component programs, we are pursuing. These wide-ranging and general scope of activities shall, in one way or another, necessitate legislation, especially in its funding and budgetary support; we are improving and streamlining our educational assistance and support to poor but deserving Bulaneno college students; we are going to build a bigger and better Bulan Health Center and Birthing Facility, and we wish to purchase a Mobile Clinic to serve our far-flung barangays;

  2. We need to strengthen and improve on our Peace, Order and Public Safety programs, especially in the areas of anti-illegal drugs program, Traffic Management programs, Disaster Management and Risk-reduction Programs, and the protection of our women, children and the elderly. We shall strengthen our relationship with the Philippine National Police, and when opportunity arises in terms of funds, we shall make necessary provisions and facilities to our police, fire and force-multiplier groups;

  3. We shall put more emphasis on our Economic Agenda. I believe that notwithstanding the gains we have, if our constituents do not have gainful employment, much is useless. It is an obligation that we have to look in to. In this regard, the concerns and tasks are daunting, considering our limited resources. But we shall make sure that we shall make strong steps in this area like helping our farmers and fishermen with a Revolving Fund or Capitalization Scheme to improve on their productivity; We shall institutionalize the Municipal Investment Incentive program to attract investors to our town; we shall improve on our technical-vocational training activities for the youth and women sector; strongly coordinate and network with job placement agencies;

  It is our plan to institutionalize the Coastal Resource Management Programs as this is vital to the fishing industry of our municipality, through artificial reefs installations, strengthening of the Bantay-Dagat program; and plans for seaweeds production programs.

  We want to provide a Bagsakan ng Bayan, or a convergence terminal for all our local products.

  We intend to now construct a Poblacion Terminal for all our Tricycles, Pedicabs, and Jeepney and Aircon Vans Sector. This job sector is very important in our growing economy.

  And we intend to pursue our Farm-to-Roads programs as we have been wont to do. Our Road Program has been one of the greatest assets of this incumbent Administration. These economic arteries provide the lifeline to and from our barangays. Life has been a lot easier with improved roads, better bridges and all the necessary infrastructures to help our constituents be fully engaged in economic activities, have better access to education, health and social services from the local government;

  All we have to do is to be creative and be resourceful in sourcing out ways and means for these local projects.

  4. It is our executive plan, that in my third and final term, we hope we shall finally be able to put and set in place a comprehensive Tourism, History and Culture Heritage Development Program. This is a legacy I wish to leave to our next set of leaders and to our people. It is an ardent dream that we can have a Bulan Heritage Museum. History and Culture is the soul of the Tourism Industry. While we have the Padaraw Festival now fully in place, we must let spring forth and let flower the beauty of our identity as a community. A political philosopher once said that our political maturity as a nation or as a community is greatly dependent on our historical maturity. Leaders are poor who have no sense of history and identity. And our people also need to be inspired and be transformed by the lessons of our local history. History is a bond that makes our present and future stronger.

  In this regard, we also intend to put in place a concrete program for Poblacion Improvement as the Poblacion is the showcase of the whole town — cleaner and better-looking streets and walkways, a good marketplace and greener surroundings. We have to work hard to clean up and protect our Managa-naga River, which has been an icon of our town. There is a positive psychology in greener, cleaner surroundings, especially in the Poblacion.

  5. We need a new Cemetery or Municipal Memorial Park. Our LCR data says that we have an average of 450 deaths a year. This goes along with our burgeoning population. Our cemeteries are now congested and it is time we look for and build a new one to give greater dignity to loved ones who have passed away. And this shall need your greatest support.

  On top of all of these plans, we in the Executive Branch would like to inform this Honorable Body, that in line with the Executive implementations of vital ordinances and codes, I think it is necessary that we have to review the following:

  A. The Bulan Revenue and Tax Code
  B. The Bulan Public Market Code
  C. The Bulan Integrated Traffic Management Code
  D. The Agriculture and Fisheries Code of Bulan
  E. The Municipal Investment Incentives Code
  F. The Zoning Ordinance

  The Sangguniang Bayan must also come up with the Integrated Safety Code of Bulan and an Investment and Business Code. We must review our Disaster Management Code. It is also a must that the Sangguniang Bayan must work with the Municipal Planning and Development Office in updating the Municipal Socio-Economic Profile. The MSEP is a comprehensive volume of local governance literature that is the very basis of all our development and investment efforts. We cannot do without it.

  I wish to also respectfully inform you that I would like to certify as urgent legislative matter the reconstitution of the different LGU organizations like the Local Development Council, the Health Board, the School Board, the Personnel Selection Board, the Municipal Child Protection Council, the Local Peace and Order Council and all the mandated local councils necessary to immediately put in place our tasks and functions in governance.

  Also, it has become imperative that with the modern methods of governance, administration and supervision and the complications of local governments, it is necessary that the executive department, together with the legislative branch, must be kept abreast of all department activities. Thus we are planning to go full computerization in our municipal government. We shall network and wire the office of the Local Chief Executive with all our departments. This will make our task of governance, easier, facile and more convenient.

  I hope that with Vice-mayor Robles at the helm of this Honorable Body, there will be a new impetus for the Sangguniang Bayan. In other localities, the Sangguniang Bayan is a source of pride and honor for the community. We hope this Council shall be that.

  We must have foresight in the next 20 years of governance. Bulan is fast-growing and fast-expanding. The Sangguniang Bayan must come up with a very comprehensive Urban Expansion Program from which we shall initiate our Urban Planning and Development activities.

  I hope you will not begrudge me if each one of us shall keep this list as a checklist, and that we keep on checking it so that we shall be able to accomplish them.

  “A Public Office is a Public Trust” so we are being constantly reminded, and as the motto of this Council goes that we have to render “Service with Integrity”. So be it.

  We are looking to a very productive term of office. During the campaign period, we have promised a lot to our people, and now that we have been endowed with that privilege of service, and power, it behooves all of us to do so as a matter of gratitude to our people. It is a sacred oath, a duty, a call; we cannot turn our backs from.

  Once more, congratulations to all of us. Good luck and may God bless us in our endeavors and may God bless our beloved town.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s