Mayor’s 2007 Report to the People of Bulan

Office of the Mayor, Bulan Sorsogon
July 29, 2008 at 8:30 am · Edit

Note to readers:

Published hereunder is the Mayor’s 2007 Report to the People of Bulan. To follow after this will be the Mayor’s First Semestral Report, January to June, 2008. Thank You

______________________________________________________________________

Republic of the Philippines
MUNICIPALITY OF BULAN
SORSOGON

OFFICE OF THE MAYOR
______________________________________________________________________

Second Term’s First Year-end Report to the People of Bulan
(June to December 2007)

REPORT TO THE PEOPLE 2007
By: Mayor Helen C. De Castro

Sa Pinapadaba Ko na mga Kabungto:

INTRODUCTION:

Dios marhay na adlao tabi sa iyo entero.
Ini tabi an saiyo lingkod Mayor Helen “Baby” De Castro, na niyan mahatod saiyo, sa paagi sini na broadcast, san ako 2007 Report to the People of Bulan , o an Report tungkol sa mga nahimo san saato municipio, sa paagi san ako Administrasyon sa primerong onom ka bulan, batog na Hulyo hasta niyan na Disyembre, sini na ikaduwa ko na turno bilang Mayor san bongto.

PAGPASALAMAT AN UNA:
Bag-o ko tabi tukaron an manungod sa mga nahimuan san municipio, sa paagi san ako administrasyon, unahon ko permi siempre an pagpahayag sin maliputok nan sincero na pagpasalamat sa kada Bulanenyo, lalo na tabi yadto na mga nagboto nan nagsuporta sa amo, na mao gihapon an pilion
niyo na mga opisyales san bungto ta, na mao gihapon an hatagan niyo tiwala nan kumpiansa sa pagrenda san ato gobierno lokal, nan maging ilaw, harigi nan ulo san ato komunidad. An Administrasyon san De Castro magbatog pa kan Guiming hasta niyan sa ako nagbibilang na tabi sin Dose Anyos. Nan kun nano kay intiwalaan niyo kami sin irog sini kahalaba na na panahon, kamo na po an makasabi nan makatestigo sa paagi san iyo mandato kada eleksiyon. Naging pilosopiya politikal namo na dapat, sa paglipas san panahon, lalo kami makadara sin pagbabag-o, pag-unhan nan kaayadan; nan maging kasangkapan niyo kami sa pagbilog san padaba ta na bungto. Ini na kumpiansa sayo na regalo na dapat ko hirutan nan atamanon, pagtiwala na dapat ko ibalik sa paagi sin honesto, tutuo, episyente nan de kalidad nan pantay-pantay na pagserbisyo publiko. Kaipuhan didi , sa trabaho na ini, an hararom na responsibilidad, desisyon, dedikasyon nan debosyon.

PUBLIC OFFICE IS A PUBLIC TRUST:
“ Public Office is a Public Trust”. Sayo baga tabi ini na padomdom sa entero na mga Opisyal san Gobierno, na an poder, autoridad nan capacidad na inhatag sa kaniya sayo na de-kumpiansa na trabaho. Permi ko tabi in-iisip na sa pagiging Mayor ko, nasa kamot nan liderato ko an kaayadan o pagroro san bungto ta, nan sa paagi san amo Administrasyon, makabalangkas kami sin mga plano, programa nan mga proyekto na para sa kaayadan san kadaghanan na mga ciudadano. Importante man na makuwa mi lugod tabi an kooperasyon, partisipasyon nan pagdanon san mga miembros san Komunidad Bulanenyo.
Ini na paghatod ko sa iyo sin Report saro na paagi basi maaraman tabi niyo kun nano na an mga inhimo namo, segun sa tiwala niyo sa amo. Parte ini san pangako mi na accountability nan transparency, na dire kamo nai-ignorar san mga programa san Gobierno Lokal.
Nagbatog an saako ikaduwa na turno san Hulyo Uno, 2007, nan sa sulod tabi sini na onom kabulan, daghanon na na mga programa nan mga proyekto an kaipuhan maaraman niyo.

AN HELEN PROGRAM:
An HELEN Program permi mao an giya nan harigi san manlaen-laen na aktibidades san Gobierno Lokal ta. In-iimplementar mi ini kay mao an mga pinakamayor na mga programa sa paghatod sin serbisyo sosyal, pang-ekonomiya nan pangkomunidad na mga aktibidades. Aram ta entero na an ananuman na pagbabag-o permi mabase sa mga Programa sa Health o Salud, Edukasyon, Livelihood o Pagbuhay nan Aspeto pangEkonomiya, Environment o Kapalibutan nan Nutrisyon and Food Production. An mga Auxilliary Services pareho san Peace and Order, Disaster Management , Infrastructure nan iba pa na Development Programs puro karabit kabit sa programa nato na HELEN.

HEALTH O SALUD:
Unahon ta mun-a tabi an sa Salud o Health.
An Rural Health Unit o RHU mao an agencia lokal na nag-aasikaso san programa sa Salud segun man sa mga naiplano san ato Administrasyon. Didi nakasalalay an mga aktibidades nato basi makadanon kita sa serbisyo medikal san ato katawohan sa Bulan, lalo na yadto na mga pobre na mga ciudadano.
Batog tabi na Hulyo hasta Nobyembre, an RHU nakapagserbi sin manlaen-laen na pasyente san bilog na Bulan.
Huyaa an mga programa pangsalud para sa mga kabatan-an: Sa Expanded Program On Immunization , lalo na sa mga baby, na edad wara pa sangtaon. An nakarecibe sin mga pagbakuna sa BCG, DPT1, DPT2, DPT3, OPV1, OPV2, OPV3 bale 941 na mga kabatan-an; An nakarecibe sin Vitamin A nan anti measles, 981 na mga bata; an nabakunahan kontra Hepatitis sa paagi sin Bakuna na Hepa 1, Hepa 2, Hepa 3, bale 959 na kabatan-an. May-on kita sin suma tutual na Fully-immunized Children na an edad 9 hasta 11 meses bale 936 na kabatan-an.
Sa Knock-out Tigdas nan Vitamin A Supplementation na hatag san DOH, pero an Gobierno Lokal an nag-implementar, sa danon san mga BHWs nato, 9,154 na mga kabatan-an edad 9 hasta 48 months an nahatagan sin Anti-Tigdas na bakuna. 14,945 na mga kabatan-an naman sa bilog na Bulan an nakarecibe sin Vitamin A Supplementation basi maibitaran an mga hapdos sa mata. Ini hinimo san Oktubre 15 hasta na Nobyembre 15.
Para naman sa mga Pregnant o Lactating Mothers, sa mga Borod, may-on kita sin regular na mga programa para sa kanira. Nakaserbi an municipio ta sin 1,002 na borod batog na Hulyo hasta Nobyembre. Nakahatag man kita sa kanira sin mga bakuna na TT2, Iron tablets nan Vitamin A. 860 na borod an pinaanak san ato mga municipal midwives. Sa Clinic mismo san RHU sa Obrero, nakapaanak kita sin 33 na borod. Kun dire pa tabi niyo aram, may-on na kita sin delivery room doon mismo sa RHU-Obrero. Apuwera pa soon, padagos an pagmonitor san ato mga health workers sa sector sin mga borod nan mga bata. Labi an ako pagreparo na maatenderan talaga an grupo na ini kay basi trangkilo an kanira pag-anak.
Sa mga mahapdos sin TB o Tuberculosis, nakaserbi kita sin 245 na pasyente sa paagi sin bulong nan eksamin.
Sa pagkondukta sin mga laboratory examination, nakaserbi kita sa 1,200 na tawo na nagpalaboratorio san kanira mga dugo, ihi nan sa fecalysis.
Sa Family Planning activities naman, nakaserbi kita sin 5,054 na mga tawo sa manlaen laen na pagpili sin Family Planning methods , artificial man o natural. Kaupod na tabi didi an mga paseminar, konsultasyon nan paghatag sin mga gamit sa family planning. Importante pan-o na may pakamangno an mga ciudadano ta sa tama na pagpamilya. 
May-on man kita sin 12 na inasikaso na pasyente sa kaso na Rabies.
Sa lado san malnutrition, 130 na mga bata an naibalik an lawas o rehabilitated dahil sa supplemental feeding program san RHU sa paagi sin mga BHWs. Manungod naman sa dental services o pag asikaso sin ngipon, an dentista nato sa RHU nakaserbisyo sa 409 na tawo, kaupod na an mga bata.
Puwera pa tabi sini na mga espesyal na programa, batog san Hulyo hasta Nobyembre, nakahatag kita danon sa paagi sin bulong nan mga konsultasyon sa manlaen-laen na Health Centers nan Health Stations para sa 4,213 na mga taga-Bulan.
Sa solod man po sini na lima kabulan, padagos an mga paseminar nan mga pa-training sa mga Barangay Health Workers nato nan sa mga Accredited na Partera. Parte ini san pag-upgrade nato sa kakayahan nira na lalo mapakayad an kinaadman sa primary health care, kay kaipuhan sira san mga barangay ta sa solod sin 24 oras.
Basi man lalo maging episyente an serbisyo medical san RHU, nag-order ako na dagdagan an ato doktor sa Center, kay dire kaya ni Dr. Payoyo an solosolo lang siya. Siya tabi si Dr. Kates Rebustillo.
An saato man ambulancia wara pahuway sa pagdanon sa mga emergencia na indadara sa mga daragko na hospital. May-on na kita doon sin permanente na drayber na mao an makaserbisyo sa ato kun available an ambulancia.
Dako dako an problema nato sa Pawa Hospital kay kulang sin doktor. Awat na ini na agrangay nato. Dahilan na dati solo solo lang an doktor ta, kinakapos kita sin serbisyo. An Pawa Hospital tabi dire man yuon sakop san municipio kundi an Gobernador an nakasakop soon. Apesar na kulang gamit, kulang pa dati doctor. Kaya, akoon ta, daghanon an kakulangan sa pagserbisyo. Inisip ko na dapat danonan ta an Pawa Hospital kay kadaghanan doon san pasyente taga-Bulan. An hinimo ko tabi, naghuron ako sa Probinsiya sin tolo na doctor na makaayuda sa Pawa doktor nato na si Dra. Tita Fe Palad. Pag sabado, napahuway man siya kaya may-on sin mga doktor na nakasalida, pareho nira Dr. James Apin, Dr. San Jose, nan Dr. Laguda. Ini na mga doktor haros boluntad na an serbisyo saato, pero naghinguha tabi kita sa municipio na hatagan ta man diyo na honorarium dahil sa serbisyo nira sa ato hospital. Kaya maski puro pan-o baga tabi, dire na ninggayod kita nawawaraan sin doktor maski sabado o domingo.
Gusto ko man i-report sa iyo na an opisina ko nakadanon na sin 364 katawo na nagrani dahil sa pangangaipo sin bulong o medicines assistance, An bulong na naidanon ta sa kanira nagkakantidad sin 50,876.00 pesos.

EDUKASYON:
An ikaduwa na angkla san HELEN Program mao tabi an programa sa Edukasyon. Aram nato an kahalagahan sini na serbisyo sosyal para sa ato komunidad.
Sayo sa pinakadako na ayuda na inhihimo nato, lalo na sa mga pobre pero karapatdapat na mga estudyante mao na mga inhahatag nato na educational assistance o pang-ayuda pinansyal sa kanira pag-escuela. Siempre, bag-o ini inhahatag naagi mun-a sa sayo na evalwasyon o assessment tungkol sa estudyante na nag-aayo sin danon sa municipio. Inrereparo ta man siempre didi an mga grades o marka san nag-aayo danon.
Batog tabi san Agosto hasta niyan na Disyembre, nakadanon na an municipio sin 74 na escuela na nag-ayo educational assistance na nagkakantidad sin 91,046 pesos. Pero kun isabay nato an batog pa san Enero hasta Hulyo, nakadanon pa kita sin 61 na estudyante sa kantidad na 94,542 pesos. An suma total sini entero tabi bale 137 na estudyante, nan an kantidad sin naidanon sa kanira bale 187,870 pesos.
Ini na mga estudyante nag-eerescuela sa Sosrsogon State College, AG Villaroya, RGCC, SLI-KRAMS, Solis Institute of Technology, nan may-on man sin hale sa AMA Computer College, Veritas College, Inmaculate Conception College of Albay nan Bicol University. May-on man kita sin napolo (10) na regular scholars na permi ta insususteniran an pag-escuela.
San Octobre nan Nobyembre, 20 na Computer Students hale sa SSC IMIT an nahatagan sin P5,000.00 Scholarship Assistance hale sa PGMA-TESDA Ladderized Education Program. Yadto na kantidad mao an naging pangbayad nira sa pag-escuela niyan na Second Semester. Maski diyo napakinabangan yadto san mga napili ta na mga escuela.
San nakaagi na Summer, in implementar ta gihapon an Republic Act 7323 o an Special Program for the Employment of Students o SPES. INi sa pakikoordinar nato sa DOLE o Department of Labor and Employment. 90 na college students an pinili nan hinatagan ta pribiliheyo na makatrabaho sa municipio nan an suweldo nira ginamit sa pag-escuela nira sini na taun. Ini man na mga service crew san Jollibee kadaghanan sa kanira mga escuela na hinatagan ta rekomendasyon sa Jollibee nan pakatapos sin pambihira na training nagkapirili an 52 sa kanira. Mao na yuon niyan na naiimod nato na service crew san Jollibee. Seguro, saday lang ini na bagay para sa iba, pero sa mga nabiyayaan sini na recruitment nan referral program dako na pakinabangan ini sa tawo na nabiyayaan.
Sa lado san mga Barangay High Schools nato. Padagos an ato pag-ayuda sa mga escuelahan na ini sa paagi sin paghatag maski diyo na honorarium sa kantidad na P1,000 pesos para sa 11 na volunteer teachers na nagtuturukdo sa Beguin, San Juan Bag-o, Cadandanan, Otavi, JP Laurel nan Gate. Ini na mga volunteer teachers mao an nakasugpon sin dako na serbisyo sa mga barangay ta lalo na sa mga escuelahan na kulang an teachers.
Kun matatandaan baga tabi nato entero, yaa na mga barangay high schools naitindog sa kagahuman san mga magurang, mga maestro nan lalo na sa danon nan suporta sadto san panahon ni Mayor Guiming. Para sa ako, inpapadagos ko lang an legasiya ni Ex-Mayor Guiming sa lado san edukasyon. Kundire naging matibay nan pusuanon yadto na nakaagi na administrasyon, daghan po seguro an mga naging kakulangan sa ato mga barangay. Pero dahil pinadaba namo an mga barangay, sa lado san edukasyon legasiya ini na dire basta basta mararangka san panahon. Daghanon na man na mga dati volunteer teachers sini na mga escuelahan an sa niyan nakapermanente na sa pagtukdo dahil sa kanira trabaho sa mga barangay high schools.
Daghanon pa na mga aktibidades an inhihimo nato sa municipio para sa mga escuelahan pareho san mga sa scouting, sa mga sports festivals nira nan sa ananuman na mga okasyon na puwede makasuporta lalo na an ako opisina. Nagsuporta man kita sa mga paglakaw sin mga escuelahan kun may-on sira sin mga contests sa iba na lugar.
Sini na nakaagi na Disyembre 14, incelebrar nato an Bulan Teachers’ Day, sayo na okasyon sa paghatag ta rekognisyon nan pagsaludar sa mga paratukdo sa elementarya, high school nan college. An saako tabi administrasyon an nagbatog sini na klase sin aktibidad. Ini na an ikatolo na taun soon na Teachers’ Day. Inisip ko na dapat talaga hatagan ta pagkilala ini na mga silensyo na bayani san ato komunidad. Sa paagi sin panguna san municipio, lalo na san ako opisina, naging makolor nan triunfo an selebrasyon niyan na taon. Sinuportahan ta moral nan materyal an pangangaipo para sa Teachers’ Day. Nakapili man kita sin mga Outstanding Teachers niyan na taun. Nan inpapasalamatan ta man tabi an entero na participating teachers nan schools.

LIVELIHOOD O PAGBUHAY:
Huyaa naman tabi an programa sa Pagbuhay o Livelihood. An Municipal Agriculture Office, an Public Employment Service Office o PESO nan an Engineering Motorpool Group an mga opisina nato na mao an nasa prentera sa programa sa Livelihood o Pagbuhay.
Segun sa pilosopiya political san ako administrasyon, an Gobierno Lokal mahimo sin paagi na makapanguna sa mga aktibidades pangkabuhayan pero nasa tawo na na nagbenepisyo an paghigos kun pan-o niya palakawon an hale sa Gobierno. An Gobierno Lokal sayo na kasangkapan san tawo basi makapagpaunhan sin pagbuhay.
Yaadi man tabi an mga naging aktibidades san Municipio sa paagi san Municipal Agriculture Office.
Hulyo 11 – Nakadistribuer an Municipio sin 328 na sako na gahi sin mais para sa 606 na paraoma hale sa ma 50 na barangay. Ini hale sa PCA o Philippine Coconut Authority;
Hulyo 25 – 1008 na paraoma hale sa 20 na barangay an nakarecibe sin 1,008 sako sin gahi na paray nan mga fertilizers basi maibalik sa dati an mga kapasakyan nato na naapektuhan san Typhoon Milenyo. Ini sa danon san Accion Al Hambre;
San Hulyo pa man, 90 na paraoma an nakarecibe sin Bio-N Seed Innoculant, nan 6 n paraoma an recipiente san Tipid Abono Techno-Demo sa Barnagay N. Roque.
San Agosto 2 , 85 na paraoma hale sa 30 na barangay an nakarecibe libre sin 3,000 na tagbong;
September 5,6,7 – Sayo na Participatory Rural Assessment , kaupod si Peace Corps Volunteer Shawn Dolan , an hinimo sa mga barangay san JP Laurel, Sn Vicente, Dolos, Bical, Calpi, Cadandanan, Aguinaldo nan Quezon.
September 12 – Nagbutang kita sin mga Bangus Fingerlings sa San Rafael para sa kanira semi-intensive Bangus Culture.. Nakikoordinar kita sini sa BFAR;
San September gihapon, 75 na sako sin gahi an hinatag ta para sa mga paraoma.
September 25 – Inlunsar nato an Farmer Field School sa Gate kun haen makinabang an 40 na paraoma.
October 8 – Sa Brgy Butag inentrega nato sa mga recipiente an Net for Aquasilvivicutlure. Ini para sa mga paraisda,
October 10 – 30,000 na tilapia fingerlings an indistribuer nato sa 27 na mga fishpond owners, nan may binuhian man kita na mga piyak sa lima na dam san Bulan;
San October 26, Inlansar nato an Farmers Information and Technology Service Center. Didi makarani an mga paraoma kun gusto nira makakuwa sin mga bag-o na kaaraman na teknolohiya sa pag-oma, apuwera pa sin mga asistencia teknikal sa agricultura.
Niyan man na Oktubre nan Nobyembre, nagpakondukta kita sin mga demonstration nan training sa Urban Agriculture, Pili Grafting, Low-cost Food Preparation, Compost Activators nan iba pa.
Dire ta man inpabayaan an pagmonitor san Bird Flu basi dire madestroso an mga manukan nan poultry nato sa Bulan;
Sini man na bulan , nakadistribuer kita sa municipio sin 401 na gahi para sa ma 200 na paraoma . Ini hale kan GMA nan Congressman Sonny Escudero;
San December 12, sa paagi sin Accion Al Hambre, nakahatag sin 1 unit na Power Tiller sa Gate Irrigators Association na mapapakinabangan sin 27 na paraoma.
May mga aktibidades pa an Agriculture Office pareho san paghatag mga pisog san maritatas para sa Gulayan sa Kada Balay, mga meetings sa Agricultural and Fishery Council, pagmonitor sin hapdos na nakaraot sa agrikultura sa Bulan, p;aghatag mga itaranom na mga puno; nan an pagbantay sa kadagatan ta. May nagkapera na man na mga pawikan an ato naisalbar nan naibalik ta sa kadagatan. Nakadistribuer man kita 36 na manlaenlaen na klase sin hayop para sa animal dispersal.
An Public Employment Service Office o PESO naman an opisina na nag-aasikaso sa mga pagkolokar sin trabaho para sa mga naghahanap trabaho lalo na kun may-on sin naabot didi sa Bulan na mga employment agencies.
Nagkaigua sin recruitment nan referral programs kita didi sa Bulan sa paagi san PESO. Nagkanhi an ALCARE Manpower nan AU Management Services na puro accredited san POEA. Dahilan sini nakapadara kita sin 15 na aplikante , 1 na nurse, 2 na DH nan 12 na Factory workers sa Taiwan. In-aanunsiyo man san municipio kun may naabot sa Bulan na mga lehitimo na recruitment agencies kay nadanon an Gobierno Lokal ta sa mga referrals nan recommendations kaupod na an pag-asiste teknikal sa mga aplikante. Yadto na mga Service Crew san Jollibee kaupod sa mga in process san PESO office nato.
Sayo baga tabi sa in-oorgulyo na programa san De Castro Administration mao ini na Heavy Equipment nan Roadbuilding Program, na aram ta man konektado permi sa pagbuhay, agrikultura nan pangisda sa barangay. Kun mayad an ato mga tinampo, mantenido nan masayon an pagbiyahe, dako ini na danon sa pagbuhay san tawo kay nagiging madali nan facil an transportasyon nan komunikasyon. Kaya dire ta inlilimutan na ini na programa alalay sa pagbuhay san mga taga-barangay.

Ireport ko tabi an mga natrabaho san ato Heavy Equipment sa mga barangay. Nailista ko an mga patrabaho batog pa san Enero niyan na taon hasta Nobyembre. Naging problema nato an maraot na mga panahon na mao an nakaulang nan nakaatraso sa ato. Pero, sa parte san Opisina ko, permi na lang kita nahinguha na an mga kakulangan mapunuan na lang sa pag agi san panahon.
Huyaa tabi an mga nahimo na road repairs o kaya mga back-filling activities: San Ramon to Butag, repair and backfilling of baras; Road Repair sa San Ramon Ubo; Sitio Inlobloban , Padre Diaz road repair; Calomagon to San Jose road repair; San Jose Crossing to Brgy Recto road repair; Polot to Jamorawon road repair; Sitio Polot Road Back filling and improvement; Pawa to Lahong road backfilling and improvement; Lahong barangay site backfilling; Fabrica to Otavi Road improvement; Fabrica to San Rafael road repair; Namo to R. Gerona road repair; Somagongsong to Calomagon road backfilling and repair; Calomagon to Dumpsite, backfilling and repair; Calomagon to Inararan, road repair and backfilling; Sta. Remedios nan Bonifacio, backfilling and road repair.
Naka-schedule man tabi sa heavy equipment ta an repair nan rehabilitasyon san mga tinampo sa Roxas to Dolos, Sabang to Bical; Inararan to Nasuje, Montecal , Abad Santos to San Juan Daan, Beguin to Jamora-awon. An maraot lang na panahon nan kauuran an nakaulang sa ato. Pag nag-init nan dianis na an panahon, ipapasige na tabi nato an mga trabaho san ekipahes, basi mapasayon an pagbuhay nan transportasyon sa mga nasabi na lugar.

ENVIRONMENT O KAPALIBUTAN:
I-report ko na man tabi niyan an sa Programa nato sa Environment o Kapalibutan.
Una, gusto ko gihapon pasalamatan an entero na taga-Bulan , nan sa iyo ko ialay an pagkagana nato san Saringgaya Award san nakaagi na taon. Siempre dire man ini mangyayari kun dire dahil sa iyo. An Regional Saringgaya Award mao an inhahatag sa sayo na bungto na dianis an programa sa pag-ataman sa Kapalibutan. Entero tabi kita responsable nan may kargo sa pag preserbar san ato kapalibutan. Ini an buhay nato na mga tawo. Kaya ngani, pokus san atensiyon ko an maenganyar entero, lalo na sa sektor san kabatan-an na magkaigua kirita sin pagkamangno manungod sa bagay na ini. Sa bilog na kinab-an, haros an entero na nasyones niyan nagkakadali na maibitaran ini na insasabi na Global warming. Didi sa Sorsogon, sayo na siguro an municipio nato na labi-labi an pag aktibar para sa Environment Awareness.
Sa niyan, nag-krear na kita sin separado na Municipal Environment Office na mao an nag-iimplementar san entero na programa sa kapalibutan segun sa palisiya san ako administrasyon.
Huyaa an mga naging aktibidades nato sa Environment Program. San Hulyo, in-reorganisar nato an Solid Waste Mangement –Technical Working Group basi maregulate nato sin husto an mga plano para sa environment programs. Sa grupo na ini in-endorso ko na an pagplano nan pag-implementar san mga environment activities.
Sa danon san Environmeent Office, nag-tree planting activity an Sigma Lambda Phi Fraternity didto sa Calomagon Ecopark. Nagkondukta man kita sin sayo na Environment Forum para sa Bulan North District Teachers and Pupils. Nagkaigua sin mga contest pangkapalibutan.. Nagkondukta man sin Demo on Carbonized Rice Hull making sa Eco park.
San Septyembre, Inotro gihapon nato an sayo na Environm,ent Forum sa Obrero Elementary School nan an Bulan National High School YES Group; nagkondukta man kita sin Orientation on Global Warming sa Immaculate Conception Learning Center; nan Demo on Vermi Composting sa Ecopark;

An pinakadako na aktibidad sa taon na ini inhimo ta san Oktubre 5-6, durante san ato ikaopat na Fiesta sa Kabubudlan didto sa Calomagon Ecopark. Inatenderan ini sin rinibo na mga estudyante, barangay oficials, mga grupo sibiko, NGOs, youth organizations, nan media. Durante san Fiesta sa Kabubudlan, nagkaigua kita sin mga treeplanting activities, Environment Forum, Orientation on Global Warming, Demo/Trainings sa manlaen-laen na waste recycling and re-use; nagkaigua man sin misa nan padisco sa mga participants san sira didto mag-camp out. Nan kaupod na aktibidad an BandFest o Musikalikasan didi sa Freedom Park sa Poblacion. Mismo an saato Gobernadora Sally Lee , nan mga bisita hale sa DILG nan PNOC, nag-kaorogma sa hinimo ta na dati dumpsite niyan sayo na na ecopark na puwede pasyaran.
Ini na tabi an ikaopat na selebrasyon san Fiesta sa Kabubudlan. In-maw-ot ko talaga na maging institutionalized na ini na activity sa paagi sin sayo ordinansa san ato Sangguniang Bayan.
Maw-ot ko na dire lang sa Ecopark magkaigua sin Fiesta sa Kabubudlan kundi sa entero na parte san Bulan, kun umabot youn na panahon. Dapat na magka-interes an entero na Bulanenyo sa pag-ataman san kapalibutan. Himuon ta tabi na tradisyon sa Bulan ini na Fiesta sa Kabubudlan.
Niyan na nakaagi na Nobyembre, nan sa Bulan san Disyembre, an mga Boy nan Girl Scouts san Bulan North nan an JP Laurel Elementary School naman an nag-etender sa ato Environment Forum. May Green Philippines Activity nan tree planting activity man an mga taga-Bulan National High School nan an Tau Gamma Fraternity.

NUTRITION AND FOOD:
An ikalima na angkla san HELEN Program mao tabi an programa sa Nutrition and Food.
Ini tabi na programa kabit na sa actibidades nato sa Municipal Agriculture Office sa dahilan na tungkol sa nutrisyon nan pagkaon an ato in-aatenderan.
An MSWDO mao tabi an opisina na nag-aatender san manungod sa Nutrition Program san municipio sa paagi san Municipal Nutrition Council.
San nakaagi na Hulyo, inkondukta nato an sayo na Nutrition Awareness sa mga kabatan-an nan mga magurang durante san selebrasyon san Nutrition month na taun-taon ta inseselebrar.
Sa niyan tabi, aktibo an ato mga Day Care Centers, nan ini inpapadalagan san mga Day Care Workers nato sa kada barangay. Kaupod sa mga pagtukdo didi tabi an pagpadomdom sa mga magurang manungod sa obligasyon nira sa pagkaon san mga kabatan-an ta. An municipio nag-susupervisar niyan sa 1,429 na mga pobre na pre -schoolers, 67 volunteer day care workers sa 57 na day care centers san Bulan.

AN MUNICIPAL SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT OFFICE:
Maw-ot ko man tukaron didi an iba pa na programa san MSWDO puwera pa san manungod sa Day Care Service.
An MSWDO mao an responsible sa mga programa serbisyo sosyal san municipio. Lima na grupo an inseserbisyuhan sini: An mga Kabatan-an, mga kababayehan, mga may kapansanan, mga kawaraon nan an mga biktima sin kalamidad.
Sa sulod tabi sini na onom kabulan, daghanon na aktibidades an nahimo na san MSWDO kaupod na doon an Parent Efectiveness Service basi madanonan an mga magurang sa tama na parenting o pagpamilya lalo na an mga bataonon pa na mga inasawhan.
Sa sektor san Out-of –School Youths, 143 na mga out-of-school youths hale sa 5 na barangay an napairarom sa Unlad Kabataan Program san DSWD para madanonan sira sin mga self-enhancement activities, pangkabuhayan activities, sulong-dunong education program nan mga leadership trainings and skills.
Sa sector naman san kababayehan o Women Welfare Program, an MSWDO an nagpasilitar sa pa-organisar sin sayo na self-help group sin mga kababayehan na an ngaran KALIPI. May-on na kita naorganisar na 36 na barangays. Sa danon man san MSWDO, lima na na mga KALIPI organizations nakakuwa na sin asistencia pangkabuhayan hale sa DSWD sa kantidad na 475,000 pesos.
Sa mga may kapansanan, naka-asiste man an MSWDO sa mga pa-training pareho sin food preservation nan iba pa na makukuwaan sin pagbuhay. Pito na na miembro sini na grupo an inalalayan san MSWDO sini na nakaagi na mga bulan.
An MSWDO man an nakaprentera sa pag-asikaso nan paggabay sa mga biktima sin pang-abuso sa kabataan nan mga kababayehan . Nakadanon sira sa pagproseso sin 25 na kaso sin pagmaltrato sa babaye na asawa, 1 na kaso sin rape nan 5 na kaso sin economic abuse. Kaupod didi sa mga asistencia an mga referral sa mga abogado, asistencia medikal, nan pinansyal.
An MSWDO man sini na nakaagi na lima kabulan naghatag gabay nan ayuda sa mga nagkakasala na menor de edad. Nag-alalay ini na opisina sa 21 na kaso sin mga menor de edad. Puwera pa soon, 14 na kabatan-an na biktima sin pang-abuso sexual nan pisikal an inatenderan nan in-aatenderan sini na opisina. 2 sini na kaso an nasa husgado na sa niyan. May sayo man na kaso sin rape an nasentensiyahan na.
Ini na Opisina man an nag-aratender, kaupod an ako opisina nan an RHU, PNP, nan iba pa durante sadto na Bagyong Mina. Sira an nagmanehar san Relief Operations Center san municipio basi madanonan an mga nag-evacuate nan mga stranded na pasaheros. 77 na pamilya o 313 katawo nan evacues nan 16 na stranded na pasahero an dinanonan san municipio ta sa paagi san MSWDO. Ini nangyari san Nobyembre 23.
Gusto ko ngay-an tabi ipaisi na an Opisina ko, Opisina san Mayor, nakahatag danon para sa 1,428 katawo na nagkakantidad sin 1,335,406 pesos. Mga pobre ini na mga tawo na nangaipo sin danon pinansiyal. Nakahatag man kita sin 264,662 pesos para sa solicitation sin 128 na mga grupo nan indibidwal.

AN MUNICIPAL DISASTER MANAGEMENT PROGRAM SAN GOBIERNO LOKAL:
Tokaron ko tabi niyan an Municipal Disaster Management Program san municipio.
Sa Report ko na ini, importante na maaraman tabi niyo an manungod sa Municipal Disaster Management Program nato. Mao ini an sayo na programa na maski ngani bihira mangyari kay dire ta man in-aayo, pero dapat permi kita nakaandam sa panahon sin mga peligro nan kalamidad.
An Disaster Management Program dapat nasa lugar na permi bilang pag-antisipar nato sa mga dire dianis na panahon o kamutangan didi sa komunidad ta.
Napatunayan ta gihapon an kakayahan san municipio sa pag responde sa panahon na kaipuhan an municipio san nag-amba ini na insabi na superbagyo na si Mina san Nobyembre 23 hasta 25.
Dire kita nagpabaya. San maaraman ko na may nagdadangadang na makusog na bagyo na posible tamaan an Bikol, Nobyembre 19 pa lang nagpasurat na ako sa entero na miembros san Municipal Disaster Coordinating Council na mag-andam sa posible mangyari.
Nobyembre 21, bag-o pa magpagahoy an Provincial Disaster Coordinating Council, nagpamiting na tabi ako, sa paagi ni Vice Mayor Awel Gogola nan inaktibar na nato ensigida an MDCC nan an mga BDCC. Maogma ako na pinartisiparan ini san mayoriya san Sangguniang Bayan, mga Department Heads, an PNP nan mga organisasyon pareho san Bulan Rescue Team, Uswag Bulan, Beat, Banwa , Kabalikat nan mga Punong Barangay, nan lalo na an mga nasa sector san media, nan radio.
Standard Procedure na tabi san MDCC na pag-signal Number 2, insigida an MDCC dapat magkumperensya lalo na kun nakaamba an mga makusugon na bagyo. Kaya, dahil san miting, inaktibar tulos nato an MDCC Operations Center, Evacuation, Rescue and Relief, Rehabilitation nan iba pa. Naging mahigos man an ato Public Information Office nan an media sa pagdanon na maibalangibog an mga balita tungkol sa bagyo. Naging aktibo an manlaenlaen na grupo sa pagmanaehar sa pagdanon san mga relief nan evacuation centers nato sa Bulan South nan sa iba na barangay. Up –to –date an pagbalita nato sa posisyon san bagyo. Inpreparar nato an mga truck, patrol cars, ambulancia, pati mga first aid nan medical materials engkaso nagtodo an bagyo.
An Bulan kinilala san media sa Sorsogon na sayo sa pinakapreparado na municipio sadto na Bagyong Mina. Pero, mas pasalamat ako na wara nangyari. Mas pasalamat kita sa Mahal na Kagurangnan , sa Mahal na Patrona Inmaculada Concepcion na luminihis an bagyo.
Dahilan sadto na Bagyo,may-on man gihapon sin mga nag-erevacuate sa ato mga Evacuation Centers. 77 na pamilya o 313 katawo, kadaghanan mga kabatana-an an nadanonan ta sa mga evacuation centers. May-on pa sin 16 na pasaheros na tag-Isla an naghulat pa sin tolo kaadlao bag-o nakahale sa evacuation centers.
Dahilan sini na karanasan, gusto ko gihapon na lalo maging masistema an diasater management programs ta. Plano ko na lalo pakay-adon an MDCC nan mga BDCC sa kada barangay, magkaigua sin mga pa-training , lalo pa sa mga bag-o na mga opisyales san mga barangay.

INFRASTRUCTURE SERVICES PROGRAM:
Tokaron ko naman tabi niyan an manungod sa Infrastructure Services Program san municipio. Ini naman indelegar nato sa Municipal Engineering Office.
An Engineering Office nakadanon sa paghimo sin 94 na Program of Works nan Construction budget para sa 48 na barangay san Bulan.
Nakadanon man an saako opisina sa manlaen –laen na barangay infrastructure pareho baga san mga minasunod na proyekto. May mga pondo ini na hale sa municipio o gobierno lokal nato: Danao Barangay Hall na kantidad 180,000 pesos; Daganas Barangay Health Center kantidad 30,000 pesos; Installation of water supply sa Somagongsong, 24,000 pesos; San Isidro water supply, 24,000 pesos; nan an improvement san Sabang Park nan mga traffic installations.
An Plaza Rizal na niyan Freedom Park na pinagayon, pinadako nan pinakodalan ta na sin mayad. Testigos kamo soon tabi. An pondo soon in solicit ko hale kan Gobernadora Sally Lee sa kantidad na 3 million pesos. An Old Municipal Building sa niyan inpaparehabilitar nan repair nato kay basi magamit nato sa Municipal Trial Court, nan posible pag-abot sin panahon maging Heritage and Culture Center and Museum ta.
May naghahapot kun nano kay sinalidahan ta an pangaran sin Plaza Rizal na maging Freedom Park. Sayo pan-o yuon tabi na mando san batas na dapat an mga town plaza o parks maging sentro sin pagpahayag san kaborot-on sin mga ciudadano. Dire man po yuon dako na isyu na dapat ikakolog ta sin boot. Respetado ta man guihapon an memoria san ato herowe nasyonal na si Dr. Rizal, pero mas hararom an kahulugan san pangaran na Freedom Park kay mao man yuon an ipinaglaban san ato padaba na herowe.
Kita niyan sa Sorsogon an sayo sa may pinakamagayon an town plaza. Dapat nato ini ikaogma. Nan ipasalamat kan Governor an danon niya sa ato. Inaayo ko lang an danon san mga kabungto ta na hirutan ini na Plaza.
Nakapatindog na man kita sin bag-o na karneceria o slaughterhouse sa Zona 7. Mabatog ini pag-operate sa maabot na taun . Pag nag-operate na tabi ini na slaughterhouse, an mga karne na intitinda sa relanse mas malinig an pagkakatay. Hininguha ta talaga na maitindog ini na karneceria, maski ngani sa paagi sin utang na 5 million pesos, hale sa Land Bank of the Philippines, dahilan sa lumaonon nan dire na malinig an dati ta na bubuan doon sa Obrero, nan dapat na ini iluwas sa mga matawo na lugar. An Bulan niyan an sayo sa mga bungto san Sorsogon na may magayon , dianis na pasilidad segun sa mga spesipikasyon san National Meat Inspection Service.

HUMAN SETTLEMENTS AND LAND PROGRAM:
Sa lado san Human Settlements nan Land Program, naging aktibo an municipio ta sa pagkoordinar sa mga ahensiyas nasyonal pareho san National Housing Authority o NHA, HUDCC o Housing and Urban Development Coordinating Council, nan sa DENR basi madali an pagproseso sin mga public lands na niyan ingagamit na san ato mga kabungto. An dako-dako an papel sa pagdanon sini na mga bagay an Municipal Assessor’s Office o Opisina san Tasador Municipal.
An municipio nag-asiste sa Barangay resettlement project san Brgy Calomagon na may 3 hektaryas nan 210 na benpisyario, nan sa Brgy Somagongsong.
Nag -asiste man kita sa 110 na residentes san Brgy Managa-naga basi ma-isyuhan na sira sin mga Tax Declarations.
Nagdanon man an municipio ta sa trabaho san DENR sa kanira pagpreparar sin Handog Titulo Program na invuelto an 600 hektaryas na public land sa Brgy Quezon nan Sagrada nan an mga ingod didi sa kabubudlan maihatag na sa mga paraoma nan okupantes soon na mga kaingodan.
Importante man tabi na maaraman nato entero na sa niyan indadanonan ta an DENR, DPWH, nan HUDCC sa kanira inhihimo na mga proceso basi yuon na ingod sa Zona 2, Purok Chico nan Purok Lanzones na dati nasunugan, pinalmente na maihatag sa mga residentes doon. May mga proseso ini na aagihan pero madanon an municipio alang-alang sa kapakanan san mga kaurupod ta sa lugar na yuon.
San Disyembre 14, may nangyari na demolisyon sa Zona 2 na invuelto an 12 na pamilya na awaton na naka-estar sa sayo na insasabi pribado na ingod.. Pero dahil sa interbensiyon ko, nan san mga opisyales san Zona 2, nakahuron mi an tagsadire na hatagan plaso ini na mga tawo hasta na makatapos an bag-ong taon. Nangako man an saako opisina na madanon kami sa ananuman na mga puwede ikaayuda sa kanira pagbalyo sin lugar niyan na Enero.

CIVIL REGISTRY:
Sa lado naman tabi san Opisina san Rehistro Sibil, nakarehistro kita sa solod sin 6 kabulan 1,365 na panganak, 104 na pagpakasal nan 226 an binawian sin buhay.
May programa man an Civil Registrar na Mobile Free Registration sa 17 na barangay pareho san Montecalvario, Otavi, N.Roque, San Isidro, Fabrica, Sigad, Quirino, Roxas, Del Pilar, Butag, Bonga, Quezon, San Juan Daan, Abad Santos, Cadandanan, Danao, R. Gerona. Nag recibe ini na opisina sin 702 na aplikasyon para sa late registration o yuon na mga bata na wara pa karehistro san municipio. Danon ini sa mga ciudadano nato basi magamit an papeles nira sa mga maabot na panahon.

PAZ Y ORDEN:
Sa solod sini na onom kabulan nag-report man an saato kapulisan o Philippine National Police na sa lado san Paz y orden, masasabi nato na relatively peaceful an saato bungto. Pero siempre dire didi kaupod an manungod sa report sa lado sin insurhensiya. An intutukan san ato kapulisan an community peace and order.
May nagkapera na insidente sin magub-at na mga krimen pero mga isolated cases ini na dire man apektado an bilog na komunidad. Alagad, ini na mga kaso ensigida na naresolber san PNP.
San Nobyembre, an ato mga kapulisan, nakadakop sin sayo na estudyante, menor de edad , na nag-eescuela sa sayo na dako na public high school didi sa Bulan. Ini na bata nadakopan sin 15 na sachet sin marijuana sa sulod mismo san escuelahan. Nakipagkooperar sa mga pulis nato an mga autoridad soon na escuelahan basi madakop ini na pusher. Positibo an resulta san mga eksaminasyon sa droga nan ini na kaso in-turn-over na sa MSWDO dahil menor de edad an na-invuelto.
Durante san pagkomemorar nato san Pista sa Gadan, trangkilo na nakalipas an Undas na wara ni sayo man na magub-at na insidente. Ini dahilan sa preparasyon san Municipal Peace and Order Council, nan sa danon san PNP, mga opisyales nan tanod san Sta. Remedios, Zona 8, nan San Vicente. Sa halawig na na panahon, batog san maka ingkod an De Castro, naging trangkilo an kada komemorasyon ta san Pista sa Gadan. Mas hangay na san tawo sa Bulan an matoninong na okasyon pareho san Undas.

TRAFFIC MANAGEMENT:
Sayo sa medyo kaipuhan tutukan nato sin pansin ini na Traffic Management san mga sakayan ta didi sa Bulan , lalo na sa Poblacion. Dako na an volume san trapiko sa Bulan kaya nangaipo na kita sin mga sistema na makadanon basi maayos an ato trapiko.
Sini na Octubre, Nobyembre nan Disyembre, inkondukta nato kada Mierkoles nan Biernes an Traffic Safety and Discipline Seminar para sa mga drivers san Traysikol nan Padyak. Katuyuhan sini na paseminar na maging mapagmangno an ato nagpapasada sa Bulan sa disiplina, kaayusan nan road courtesy nan an manungod sa Traffic Code na inpapautob san PNP nan LGU. Sa presente, may-on na tabi kita sin labi 1,300 na rehistrado na traysikol, pa-sangribo na padyak, nan manlaen laen na klase pa sin sakayan.
Plano po nato na sa masunod na taon, mahingayad ta ini na paradahan san mga traysikol sa may relanse, sa palibot soon na mao an centro san pagparada san mga sakayan nato. Kadanon ko sini an Sangguniang Bayan nan Engineering nan Planning Office.
Rerebisahon ta man sa otro taun an Traffic Code kay basi maka-adjust kita dahil sa pagbatog san operasyon san terminal sa Fabrica. Naniwala po kami na kaya ta himuon yadto na Special Zone na inpautob sadto ni Former Mayor Guiming.

BULAN INTEGRATED TERMINAL:
An pinakakontrobersiyal na proyekto san municipio sa irarom san ako administrasyon ini na Bulan Integrated Terminal na inpatindog ta sa Brgy. Fabrica hale sa sayo na loan package sa Land Bank of the Philippines.
An ingod na inbugsukan sini na terminal indonar san pamilya san asawa ko na si Guiming.
Entero an rekisitos, procedimiento nan dapat na mga legal, ekonomikal, sosyal nan teknikal na aspeto, pati na an pag-adal na didi sa Fabrica ibugsok an terminal , inkompli san Municipio, nan naniwala tabi kami na nasa tama an desisyon sini na administrasyon , na intiwalaan niyo na magmanehar san bungto ta, para sa kaayadan san bungto nato, dire lang niyan na panahon kundi pati na sa maabot na panahon o henerasyon. An inhurandigan mi man gihapon an mandato san mayoriya sa iyo san nakaagi na eleksiyon.
Nasasabutan mi kun nano an sentimiento san mga tawo na pulitika lang an tuyo basi raoton an administrasyon sa paagi sin paggamit san isyu sa terminal. Ginamit nira an isyu san terminal basi mahatagan sira sin buwelo na pakaraw-ayan an De Castro, gutob sa mga pamersonal na atake, pagpakaraot nan pagtatsar. Kilala ta man an nahurandig sa mga tunay na isyu, nan kilala ta man kun sin-o sa mga tawo na ini an namulitika lang. Pero, inrespondehan mi yuon na mga pamulitika sa paagi sin disente, sibilisado, resonable na pagsimbag sa mga isyu. Dire kami malusad sa level san kanira mga pagkatawo.
Pero dahil lider ako, nan may mga kaurupod ako na disente nan resonable sa kanira mga desisyon, lalo na an mga kaurupod mi na mga nasa Sangguniang Bayan, papanindugan mi an desisyon na para ini sa kaayadan san bungto ta. Tinagan niyo kami tiwala san nakaagi na eleksiyon na mao an magmanehar san bungto ta, kaya dapat niyo tabi kami tiwalaan sa mga inhihimo ta para sa bungto. Dire namo isusugal an puturo san bungto ta. An tuyo nato an para sa serbisyo nan kaayadan.
Naniwala po ako na maabot an panahon, mapreciar nato entero kun nano kay sa Fabrica nato naipatindog an terminal. May mga tiyempo na kaipuhan ta magsakripisyo muna. May mga tiyempo na kaipuhan ta an magpakumbaba mun-a.
May nabati ako na surmaton sin sayo na lider na ngaya, “ You cannot please everybody. And you must not” May mga desisyon kita na dire naroroyagan o popular sa iba, nan dire man ngani dapat onrahon an entero na karoyagon.
Ini na mga kalaban mi sa pulitika nag-sang-at sin kaso sa Regional Trial Court na paudungon an pag-abri o pag-operate san Terminal , pero dire yuon nangyayari pa. Kaya, an ananuman na isyu legal san terminal nasa korte na tabi. Pero, mala yuon, wara pa kami sin ananuman na balita manungod sa desisyon san korte, pero kun aram lang po niyo, wara pahuway ini na mga kalaban mi sa pulitika sin kahanap sin sala nan butas tungkol sa terminal. Habo na ugang kami magparatungo sini na mga tawo.
Nagbatog na tabi an operasyon san terminal. Inpabendisyunan ta ini san Disyembre 16. Presente man an mga stakeholders san terminal, si Governor Sally nan mga nagkapera na Bokal. May halip-ot nan simple na programa para sa formal opening san terminal.
San Disyembre 17, nagbatog na tabi an operasyon san terminal.
Sa niyan tabi, may-on sin 54 na rehistrado na porters nan baggage boys an terminal. Ini na mga porters an mga dati man mga baggage san mga terminal sa poblacion nan pier. Dire man sira nawaraan sin pagbuhay.
I-oorganisar ta sira kay may-on pa sin idadagdag na mga porters hale sa pier. Mga maboot, disiplinado an kadaghanan, puro nagpapakabuhay. Luway-luway nato inbibisay an sistema na pantay-pantay sira sa pagbuhay, makapakaon san kanira mga pamilya. May mga report pa sin pang-abuso, pero maabot an panahon masasawata ta ini entero. Mga ikatolong semana san Enero, entero na Porters, sa Terminal man o Pier, may ID na nan Uniporme. I-professionalize ta an paghanapbuhay sini na mga pobre ta na mga kabungto.
May 17 kita na accredited peddlers, mga datihan man na paratinda sin mga pasalubong, yuon gihapon sa terminal nagtatarabaho. Dire man sira nawaraan pagbuhay.
An mga paratraysikol, nakapila-pila, wara sin nakalamang, puro man nakinabang sa pagpasada nira sa terminal. Oro-adlaw, sobra singkuwenta na biyahe san traysikol an nahihimo sa terminal. Niyan luway-luway na inhihimo ta an mas organisado nan sistematiko an pagtaya nira nan pagbiyahe, lalo na poblacion-pier. Maabot an panahon, magiging mas trangkilo ini. May mga report pa sin pang-abuso, pero kadaghanan ssan mga paratraysikol mga maboot, masinunod sa patakaran san terminal, puro nagpapakabuhay.
Dowa na bus company an nakadagdag na nag-aplay sin booking sa Bulan, an JVH Transport nan St. Jude. Sabi nira sadto mawawara kuno, Nagdagdag ugang, duwa pa. Bale onse na an bus lines, plus an Queens nan Weenalyn bale 13.
Batog na Disyembre 17 hasta 28, nakapadispatsa na o biyahe kita sin 354 na biyahe san bus, 94 sini an sa Queens nan Weenalyn., paluwas sin Bulan. May nag-abot man na 300 bus na biyahe hale sa Manila. Poco mas o menos 15,000 katawo na an nagluwas- solod sa terminal sa solod lang sin 12 dias.
Mas napaboran an mga jeepney nan van na puro taga-Bulan an tagsadire. Kada adlao, 35 na jeep an naghahapit sa terminal, idagdag pa an 8 na van.
Nakarehistro na kita sin 50 na stranded na pasaheros na may mga dara na bata an iba, pero mas trangkilo sira sa solud san terminal kaysa didto sira sa may pier, maski diin, nan peligroso pa. Mas asikaso pa sira san ato mga terminal employees.
Wara sin hubog o tarantado sa sulod san terminal, kay dire ta yuon tutugutan , nan kay may mga guwardiya nan tanod kita. Malinig permi an CR. Kun may diyo man na kakulangan, dire ini pareho san maski diin ka na lang sa luwas mag CR.
May taga-Danao na nabilin an bag na may 11,000 pesos na kuwarta sa sulod san bag. Nakabalik tabi ini sa tagsadire. May mga gamit na nabilin na hasta niyan yuon pa sa opisina san terminal, puwede i-claim san maninigo na tagsadire. Wara soon maka-claim kundi an tagsadire. Dire ini mangyayari kun wara sin central terminal na puwede reklamohan.
May reklamo an sayo na taga-Dimasalang, natunton nato an tulo katawo, pinapulis nato, sayo na drayber nan duwa na porter, naibalik an sobra na pamasahe nan taripa na insukot sa kaniya.
May ma-15 na taga-Bulan na pinabayaan sin sayo na kompanya san bus, dire in-uli an kuwarta nira, naghimo na kita reklamo sa tagsadire basi ma refund an kanira pamasahe, kay pinabayaan sira sa Atimonan.
Tutuo, may mga abuso pa, may mga panarantado pa sa mga biyaheros lalo na na mga taga-isla nan masbate, pero, inseseguro mi saiyo,maabot an oras, puwersa na hahaleon mi ini na pagtarantado nan pang-abuso kay nakataya an imahe ta.
Niyan na Enero, matakod na kita sin mga ilaw hale sa Pawa Hospital pakadto sa Terminal. Magiging maliwanag na an agihan soon na tinampo.
Sa niyan tabi, nakinegosyar kita sa PPA, PNP, Coastguard, SB nan iba pa na stakeholders basi lalo ma-perfect an sistema sin porterage hale sa nan pakadto sa Terminal.
Naiintindihan ko an kasibutan san iba na makaimod sin pagbabag-o, may mga reklamo o kun nano pa, pero kampante ini na saiyo mayor nan ina san bungto na mabibisay ta entero , in due time, the soonest possible time.
An Bulan Terminal nan Slaughterhouse dire man tabi profit-oriented o tuyo na makaganansiya o maka-income an municipio. Sala tabi yuon na impresyon. An terminal, service-oriented, tuyo na makaserbisyo sa tawo. Tutuo, may sakripisyo an nagkapera sa ato, pero maabot an panahon na maapreciar nato ini na pasilidad, pareho san sinabi ko kanina.

AN SANGGUNIANG BAYAN:
Niyan man tabi gusto hatagan rekognisyon an Sangguniang Bayan sa kanira suporta sa administrasyon ko. Ini sa pamumuno ni Vice-Mayor Awel Gogola. Dahil sa suporta nan kolaborasyon nira tabi, lalo napapadali an mga mehoras panglehislasyon.
Sini na nakaagi na onom kabulan, batog san magsumpa an mga bag-o ta na mga miembros san Sangguniang Bayan, daghanon na na mga importante na lehislasyon, sa paagi sin mga resolusyon nan ordenansa, an naipasa san Konseho. An mga importante na Ordenansa na naipasar na san SB an Municipal Slaughterhouse Ordinance, Bulan Integrated Terminal Ordinance, nan an Municipal Investment Incentives Code.

PILOSOPIYA POLITIKAL SAN ADMINISTRASYON:
Duro desde pa tabi, batog san mahatagan sin kumpiansa an De Castro na mao an mag-administrar san bungto, permi nasa isip nan puso namo an pagserbisyo para sa mga taga-Bulan. Maski an mga ninuno mi san panahon mao na talaga an nakatalaga sa kanira palad na magdanon nan magserbisyo.
Ini na pagdanon lalo namo nahahatagan sin kahulugan sa paagi sin mandato niyo sa amo basi maging lider san bungto. Sa paagi sini na mandato lalo narerealisar an mga pangaturugan mi para sa bungto ta.
An kaayadan niyo, mga kabubungto mi, obligasyon mi tabi. Surugoon kami san komunidad. Nan pakumbaba tabi sa pagserbi sa iyo. Pero, bilang lider, nanindugan kami segun sa pagtubod mi na mao an dapat himuon para sa ato entero. Bilang lider, tuon mi an saamo dughan nan ulo basi marespeto an dignidad san Opisina nan Autoridad na intiwala niyo sa amo, pero nababa kami kun kaayadan nato an nakataya. Nababa kami kun pagserbisyo an dapat himuon. Dire kami nakilala sin kolor pulitika sa entero na narani sa opisina san Mayor. Kay an Opisina ko para sa entero, para sa kada Bulanenyo.

KONKLUSYON:
Sa pag-abot tabi san Bag-ong Taon 2008, asahan tabi niyo na lalo mi papakay-adon an pagserbisyo sa iyo, sa ato komunidad.
Inpapangadyi ko tabi bilang sayo na ina, an kaayadan nato entero. Inpapangadyi ko na dire kita mawaraan pag-asa, nan inpapangadyi ko tabi na punuon kirita sin biyaya, maski bagaman dire materyal kundi spiritual. Inpapangadyi ko na punuon kita sin pag-asa, nan pakisumayo, nan kaayadan san puso.
An kada pagbabag-o sin taon panahon sin pag-asa, nan panibag-o na paghinguha.
An kada Bag-ong Taon maging dalan lugod sin pagbabag-o sa sadire, sa pamilya , sa komunidad para sa kaayadan o lalo na kaayadan.
Maw-ot ko po an pag-unhan nato entero.
Salamatonon tabi sa atensiyon niyo sini na inhatod ko na Report.
Dios mabalos tabi. Ini an saiyo lingkod, an saiyo mayor nan ina, minagalang po ako sa iyo, Helen De Castro.

10 thoughts on “Mayor’s 2007 Report to the People of Bulan

 1. To The Mayor Of Bulan:

  My warmest Greetings and deep respect to Mayor Helen De Castro of Bulan for posting her 2007 Report here in Bulan Observer, verily in accordance with her statement, “Nababa kami kun pagserbisyo an dapat himuon.” This is public service. Deep respect for I consider this particular gesture as an “argument that puts the town forward” as defined from the very beginning, and therefore deserves such a respect (merit). We will keep this report in front for awhile for our concerned Bulan citizens to read and reply. I’m always for the idea of reply, not only read, for this is what I understand under “concerned” citizen. It means active and constructive participation. For when the people fail to participate constuctively, the government is sure to fail also. Not only the public servants but the citizens as well should inform the government about things that concern them. So now is the opportunity to do that. In this way, we can help our mayor to maximize good performance and minimize mistakes. Bulan will surely benefit from a leader who can humble herself, willing to learn and maximize her performance and has in her mind the welfare of the people. To refuse her now the chance to correct herself for whatever mistakes done in the past is to refuse Bulan that one step towards progress. Who among us is against such a step, against a better Bulan?
  This report may no longer be new for some of us; still others may say this is a little too late. Not new or late, still we can say better old and late than to have nothing at all. The main thing is the gesture behind which tells us that the administration is willing to communicate. Is this not what we all want, Communication? Information? Dialogue? Exchange of views? Transparency? Accountability? A Government for the People? Progress?
  She has promised us the semestral report 2008 to follow after this one. This time I have no more doubts that we will have it soon. I hope it’s the same with you people of Bulan, readers and writers of Bulan Observer.

  For A Brighter Bulan!

  jun asuncion

 2. To the Muncipal Mayor Helen De Castro ,

  I was trying to read your report but it is really hard for me to understand. Would it be possible for this 2007 Report to be translated in English for non- Bicolanos like me?
  I will appreciate it and thanks in advance.

  Mabuhay ka!
  milagros

 3. To All:
  I’ve just read the SONA 2008 and extracted some parts of it and published them hereunder. It’s a long and detailed report. I ‘m just thinking of sharing it with you while we wait for the corresponding Bulan 2008 report to the people from January to June 2008 by our Mayor Helen De Castro. I found it hard to believe all the details of Arroyo’s SONA 2008, most especially the opening and closing remarks. Credibility is indeed hard to win back once you have lost it and so is public trust. I ask you to read the two excerpts of these remarks immediately following and tell me if you have noticed something. Here they are:

  Excerpt 1″Amidst the global threats of rising food and fuel prices, of climate
  change, and of terrorism, among others, the Government remains
  steadfast in its drive to win the war against poverty”.

  Excerpt 2″Our country stands at a highly charged period in the global
  political economy. As food and fuel prices continue to skyrocket all over
  the world, instability, punctuated by food and oil-related riots presents a
  threat.
  In the Philippines, we remain quiet, but still vigilant as we are well
  aware that this situation will somehow impact on our daily lives and on
  our fight to bring development and the good life to everyone.”

  Did you notice how the Arroyo administration is washing its hands clean by diverting our attention to outside factors like rising fuels and food prices, etc., as if they were the main cause of our poverty? Yes, the threats come from without, not from within, the whole world is at fault and the administration is not to be blamed for all the mess like graft and corruption, gambling industry, poverty, human rights violations, the garci tape scandal,etc. .This is a clear case of evading responsibilty and accountability. This is scapegoating. This is fooling you and me. They should rather be vigilant as to what their left hands are doing while their right hands seem to look like busy shaking hands with the poorest of the poor. I think that it’s only through this way that they could win the “fight to bring development and good life to everyone”. Then for as long as you instantly forget the poor countrymen you were shaking hands with a while ago the moment the public funds for a certain project land in your office and for as long as when nobody feels responsible for any failure or scandal in our country, the President will never realize her vision of a modern society nor reach the status of a first world nation as this administration is dreaming of here in this SONA 2008.

  Naturally, I was hoping to see the name Bulan in this report and indeed I found it on page 97. It’s about the Bulan Airport Project. But there seems to be a mistake regarding the completion date given out here. How can it be finished on June 2008 when they just started with it and when the designated site engineer is nowhere to be found working by our local reporters? Anyway, here it is:

  73. Project:
  Bulan Airport
  P70 Million
  Bulan, Sorsogon
  DOTC
  Completion Date:
  June 2008 (?)

  Status:
  • Parcellary survey for the
  airport is complete
  • Runway upgrading is
  90% (801 m out of 890 m)
  complete
  • Right-of-way acquisition
  is ongoing

  Here are the portions of the SONA 2008:

  Executive Summary
  Amidst the global threats of rising food and fuel prices, of climate
  change, and of terrorism, among others, the Government remains
  steadfast in its drive to win the war against poverty. Doubly so, the
  President remains focused and driven towards the attainment of her
  governance mandate of a better life for every Filipino. Short-term
  interventions and the long-term reform programs continue to be pushed
  to ease the impact of the global threats as well as keep the reform
  programs on track to sustain economic growth, and bring about the
  prosperity our people so desire.
  Pushing the Engines of Growth
  The year 2007 was a banner year for the country as the
  economy performed well, posting unprecedented growth and achieving
  a stronger fiscal and external position. In 2007, Gross Domestic
  Product (GDP) grew by 7.2%, the highest since the 8.8% in 1976. With
  the Net Factor Income from Abroad (NFIA) expanding by 16.5%, the
  Gross National Product (GNP) grew by 8.0%, stronger than the 6.1% in
  2006. In the first quarter of 2008, although GDP growth slowed down to
  5.2% compared to the 7% GDP growth during the same quarter in 2007,
  we still consider this significant, noting the global increase in inflation
  and the economic slowdown in the Philippines’ major export markets.
  Meanwhile, the robust gains of 30.3% in NFIA pushed GNP to grow by
  7.3% in the first quarter of this year.
  Growth remained broad-based in 2007 as all sectors accelerated
  while the major engines of growth in the first quarter of 2008 are the
  services sector in the production side and capital formation in the
  expenditure side.
  For the last ten years, the agriculture sector maintained steady
  positive growth. Average growth from 2001 to present has been robust
  and sustained at about 4%. Last year, we recorded the 2nd highest
  growth in recent memory at 4.9%, which is higher than the 3.84%
  growth in 2006. A 4% growth was posted in the first quarter of 2008.
  The industry sector also posted a 7.1% growth in 2007, higher
  than the 4.5% growth in 2006, as mining and quarrying, construction
  and utilities offset the weakness in the manufacturing sector. Likewise,
  tourism contributed significantly to the continued growth and
  competitiveness of the Philippine economy. Visitor arrivals increased
  by 35%, from 2.3 million visitors in 2004 to 3.1 million in 2007. Tourism
  receipts likewise grew by 41%, reaching US$4.88 billion in 2007.
  2
  Receipts did not only exceed the US$3.73 billion target for 2007 but also
  the US$4.86 billion target for 2010.
  Among the three sectors, the services sector posted the
  strongest full year growth of 8.1% in 2007. This is also higher than
  the 6.7% posted in 2006. The services sector also remained the strongest
  growing sector in the first quarter of 2008, posting a 6.9% growth, which
  boosted overall growth. Growth in services was brought by the strong
  performance of the trade, finance, and transportation and
  communication sectors.
  Bringing Development Back to the People
  With resources in the coffers and focused direction by Government,
  we have been able to implement the short-term interventions needed to
  immediately mitigate the impact of the global rise in oil and food prices.
  We have as well continued to push our reform agenda towards the
  attainment of the 2010 vision of a modern and an empowered society.
  Thus, we continue to increase peoples’ incomes, either through
  wage increases, livelihood opportunities, and tax exemptions, among
  others .
  We have enabled workers to obtain wage increases through the
  Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. As of 16 June 2008,
  all the Regional Boards have already issued new Wage Orders, granting
  another round of increases in workers’ salaries and/or COLA ranging
  from P10.0 to P20.00. In the National Capital Region (NCR), the wage
  increases raised the minimum wage levels over an eight-year period
  (2001-2008) by 52.8% or an average increase of 7% per annum, which
  benefited more than 1.38 million workers. Government workers also
  received a 20% increase in their salaries since 2007 and a P1,000
  increase in their cost of living/personal economic relief allowances. RA
  9504 or the Tax Exemption for Minimum Wage Earners Act was also
  implemented, which the President signed on June 17, 2008, to provide
  financial relief to taxpayers through tax exemptions for minimum wage
  earners and increased personal exemptions for other employees.
  On microfinance, we have lent to low and middle income men and
  women who want to start or expand their own businesses. Cumulative
  loans have reached P102 billion or 29 times the P3.49 billion we started
  with in 2001. Some of the major lenders are Land Bank of the
  Philippines with a portfolio of P69 billion, People’s Credit and Finance
  Corporation with P8 billion, National Livelihood Support Fund with P3
  billion, Development Bank of the Philippines with P1 billion, and the
  DSWD’s SEA-K with P800 million.
  3
  From 2004 to April 2008, we created 2.29 million jobs from
  Microfinance and SME Lending. In microfinance, we lent P93.74 billion,
  majority of which went to the agriculture and fishery sector.
  We too have provided more and better job opportunities for our
  people. In line with the goal to generate six to ten million jobs by 2010,
  a total of 9.78 million jobs1 were already generated from 2004 to June
  2008, 163% of the six million minimum target and 97.8% of the 10
  million high-end target, by tripling loans to micro, small and medium
  enterprises, developing two million hectares of land for agribusiness and
  developing key industries such as housing, tourism, mining and ICT.
  Further, along with the decrease in the unemployment rate in
  2007 at 7.3% vis-à-vis the 7.9% in 2006, we have achieved improvements
  in the quality of employment in early 2008 despite the slight fall (-0.5%)
  in employment growth.
  We too continue to address social justice and basic needs.
  Towards this end, we have implemented strategic policies and
  interventions in the areas of asset reform, health, water, hunger
  mitigation, job creation and livelihood, and protection and empowerment
  of the poor and the vulnerable sectors.
  _ As part of social justice, we intensified agrarian and ancestral domain
  reforms. Along with land distribution, we also pursued land and
  beneficiaries development to sustain and safeguard the gains
  already achieved under the Comprehensive Agrarian Reform Program
  (CARP).
  _ To provide quality health care, we implemented mass-based health
  and immunization programs. We made half-priced medicines
  available through the Botika ng Barangay and Botika ng Bayan
  established nationwide. Under the National Health Insurance
  Program, we also provided health insurance to about 15 million
  indigent Filipinos in 2007.
  _ With the Government’s resolute pursuit of its Accelerated Hunger
  Mitigation Program (AHMP), the national hunger incidence declined
  by 0.7 percentage points from 16.2% in the fourth quarter of 2007 to
  15.7% in the first quarter of 2008. All regions registered a decline in
  1 This data pertains only to jobs created through government intervention in different
  programs and does not make any reference to jobs that were lost or people who were
  terminated during the period covered.
  4
  hunger incidence, i.e. three percentage points in Metro Manila, and
  two percentage points in the Visayas and Mindanao.
  _ On a nationwide scale, the barangay electrification level as of 31
  March 2008 reached 96.69% with the energization of 40,590
  barangays, leaving only 1,390 barangays to be provided electricity.
  _ Since 2001, about 895,100 families have benefited from our national
  housing program. We have granted a total of P23 billion in housing
  loans in 2007 under the Pag-IBIG Fund, benefiting 47,367 families.
  This is the highest annual loan amount provided by the Fund since its
  creation. For the first five months of 2008, P12.65 billion has also
  been provided that generated 24,379 housing units.
  We continue to ensure quality education and youth
  opportunities. We have enhanced access to quality education through
  the construction of new classrooms, implementation of the Government
  Assistance to Students and Teachers in Private Education (GASTPE)
  Program; attainment of 1:1 textbook to pupil ratio (TxPR) in
  Sibika/HeKasi Grades 1-6, Araling Panlipunan Years 1-2 and English
  Grades 1-6 and Years 1-4 since 2002; promotion of educational
  excellence in the formative years through Early Childhood Education and
  Pre-school Programs; continuous improvement of the quality of teaching
  in the public school system; provision of computer access to 4,769 public
  high schools nationwide or 100% of total high schools in the country
  (29%) of which have internet access); and granting of loans and
  scholarships to poor and deserving students.
  We have constructed a total of 82,933 new classrooms since 2001.
  On an annual basis, classroom construction has exceeded the yearly
  target of 6,000 new classrooms. From a backlog of 17,873 classrooms in
  July 2004, DepED was able to close the gap at 1:50 double shift in 2006.
  Because of this improvement, DepED reduced the classroom pupil ratio
  from 1:50 to 1:45 at double shift. Classroom backlog as of June 2008
  stands at 12,418 classrooms.
  We continue to work hard to achieve efficiency and selfsufficiency
  in the power sector.
  In 2007, the country’s reliance on local energy resources reached
  21,967 thousand tons of oil equivalent (kTOE) bringing our energy selfsufficiency
  level to 55.7%, the highest in history. Our goal is to increase
  this and achieve 60% energy self-sufficiency by 2010. We likewise
  pursued programs and projects to develop alternative and indigenous
  energy sources and collaborated with various stakeholders in the energy
  sector to increase local energy supply. We continued to move towards
  5
  the realization of the goals of RA 9136 or the Electric Power Industry
  Reform Act (EPIRA) with the opening of the Philippine electricity market
  to competition. We have made major strides in pursuing the
  privatization of the National Power Corporation’s (NPC) assets.
  We too continue to push for the development of the five (5) Super
  Regions through the completion of the 149 priority infrastructure
  projects, among others. As of 15 July 2008, 20 projects have been
  completed consisting of 12 Roll-on/Roll-off (RoRo) ports, 2 airports, 2
  roads, a bridge, 2 power projects, and a cold chain, have already
  provided their communities with jobs and livelihood, promoted stronger
  linkages between the country’s various islands, and allowed faster, safer,
  and cheaper transport of goods and people.
  Strengthening the Bureaucracy Through Good Governance
  We continue to strengthen our institutions, specifically
  weeding out corruption through good governance. This is to promote
  confidence in our country.
  The government intensified its efforts against graft and corruption,
  focusing on punitive and preventive measures, as well as the promotion
  of zero tolerance for corruption. Partnerships with vigilant nongovernment
  institutions and media in exposing, detailing, and
  prosecuting cases of graft and corruption were also strengthened. As a
  result, more officials in key institutions have been investigated, indicted
  in court, dismissed, suspended from the service, or subjected to lifestyle
  checks. We pursued anti-corruption measures in the revenue collection
  agencies through programs such as the Run After Tax Evaders (RATE)
  and Run After the Smugglers or RATS.
  It is these gains that allow us now to implement measures to
  cushion the impact of the global threats on our country. It is also these
  gains that allow us to keep our reform program on track and our vision
  of a modernized society by 2010 achievable.
  Short-term measures – – lifeline assistance, katas ng VAT, etc.
  The next years will be highly charged years not only for the country
  but for the entire world. We remain quiet but nonetheless vigilant as we
  are well aware that the skyrocketing prices of oil and of food will greatly
  impact on our daily lives and on our vision for a better life for everyone.
  But we know that it can be done as we have prepared and done
  our work well.
  6
  Towards this end, we need to do more as a nation. We need to
  carry out strategic measures for global competitiveness. We need to be
  more self-reliant to be able to feed our nation’s needs. Further, we also
  need to strengthen the very institutions that will help us become a
  modern society.
  It is for this purpose that we have articulated our call anew for
  everyone to get together in the face of the daunting global challenges.
  Realizing that the vision of the Philippines as a first world nation is
  inherently the responsibility of all levels of government and all sectors of
  the society, we should all continue to draw from the spirit of unity,
  solidarity and teamwork for the betterment of our people.

  Upheld Human Rights
  • The DILG created Task Force USIG in May 2006 to provide focus and
  resources relative to the investigation, solution, and prosecution of
  human rights violation cases. Since 2001, TF USIG
  prosecuted/handled 142 cases involving 114 slain militant party list
  members/leftist activists and media practitioners. Of these, 87 cases
  were filed in Court, five cases are under investigation, 49 are
  considered cold cases and have been endorsed to the PNP Criminal
  Investigation and Detection Group (CIDG) for lateral investigation;
  and one was dropped and closed.

  E. ANTI-CORRUPTION AND GOOD GOVERNANCE
  22. Anti-Corruption Efforts
  The Government intensified its efforts against graft and corruption,
  focusing on punitive and preventive measures as well as the promotion of
  zero tolerance for corruption. Partnerships with vigilant non-government
  institutions and media in exposing, detailing, and prosecuting cases of
  graft and corruption were also strengthened. As a result, more officials
  in key institutions have been investigated, indicted in court, dismissed,
  suspended from the service, or subjected to lifestyle checks.
  Intensified the Anti-graft and Corruption Campaign
  • Per recommendation of the Presidential Anti-Graft Commission
  (PAGC), a number of high-ranking government officials were penalized
  from 2001 to 2007, as follows: dismissal of 71, suspension of 23,
  reprimand of 7, and the imposition of accessory penalties on 20.
  • We pursued anti-corruption measures in the revenue collection
  agencies, as follows:
  _ Run After Tax Evaders (RATE) Program, under which 90 cases
  were filed, out of which 67 are pending before the DOJ (36 for
  resolution and 31 for preliminary investigation); 13 are pending
  before the courts (i.e., 8 before the Court of Tax Appeals; 2 with the
  Court of Appeals, and three with the Regional Trial Courts); four
  referred back to BIR for further evaluation; and six dismissed due
  to other circumstances.
  _ Run After the Smugglers or RATS Program, under which 46 new
  lawyers were hired to beef up the Legal Service of the BOC, 32 of
  whom have been deputized by the DOF and the OSG to prosecute
  customs-related cases. As a result, 78 criminal cases have been
  filed against 349 respondents covering shipments valued at P1.7
  billion. Administrative cases were also filed against 33 erring
  customs personnel and eight personnel were relieved due to their
  alleged involvement in smuggling.
  • We implemented measures to check on the lifestyle of government
  officials and employees, as follows:
  _ Supported and adopted Civil Service Commission Resolution No.
  071814, s. 2007, which revised the Statement of Assets and
  Liabilities and Net Worth (SALN) form to reflect other details

  required under RA 3019 and RA 6713. This shall help the
  Government in the conduct of lifestyle checks.
   Pursued the conduct of lifestyle probes of personnel in the BIR,
  BOC, and other attached agencies of the Department of Finance
  that resulted in the filing of 57 cases before the Office of the
  Ombudsman (OMB) against 87 public officials and personnel as
  follows: BIR-23; BOC-56; BLGF-7; and DOF-1. On the other
  hand, the OMB filed 35 cases (criminal, administrative, and
  forfeiture) against officials of revenue generating agencies.
  • The OMB was also strengthened through the hiring of additional field
  investigators, and prosecutors, resulting in an increase in the annual
  conviction rate of criminal cases from 19% in 2006 to 55% in 2007.
  • The Presidential Anti-Smuggling Task Force (EO No. 624, s. 2007) was
  also constituted to apprehend, seize, investigate and prosecute acts
  involving smuggling, unlawful importation, and other similar
  violations.
  • Likewise, the Integrity Development Review (IDR) was conducted in 18
  National Government agencies to assess their corruption resistance
  mechanisms and corruption vulnerabilities.
  • Further, the Integrity Development Action Plan (IDAP) was cascaded
  to 120 agencies, bureaus and regional offices. The IDAP is the
  national anti-corruption framework of the executive branch, which is
  composed of 22 doable anti-corruption measures clustered into the
  strategies of Deterrence/Investigation and Enforcement; Prevention;
  Education and Strategic Partnership.
  • Meantime, procedures and processes in government procurement and
  project implementation continue to be redefined.
   Promoted the adoption of the Government Electronic Procurement
  System (GEPS), It is now adopted by 84% of the National
  Government agencies, 92% of the state colleges and universities
  (SUCs), 51% of the GOCCs, and 5.5% of the LGUs. The GEPS
  provided for the acquisition of goods, supplies and materials by
  different government agencies through the DBM-Procurement
  Service and mandated the agency Bids and Awards Committees to
  invite NGOs and private sector representatives to witness their
  proceedings. The GEPS was able to reduce the waiting time for the
  opening of the sealed bids by more than half in several offices.
  71
   Released the Philippine Bidding Documents (PBDs) Edition II for
  mandatory use by all government agencies to standardize the
  bidding documents in all agencies. The GPPB, on the other hand,
  approved the Generic Procurement Manual. Trainings on the use of
  the PBDs and the Manual have been rolled out. A Tripartite Code
  of Conduct for procurement officials, BAC observers, and
  suppliers/contractors has also been drafted.
   Enhanced transparency in public procurement through the
  creation of the Procurement Transparency Group (EO No. 662-A s.
  2007), which is composed of GPPB, PAGC, NEDA, DOJ, DBM,
  DILG, and 5 civil society organizations (CSO) designated by the
  CSO network as members. The Group is tasked to evaluate,
  comment on, record and monitor procurement activities of NGAs,
  GOCCs, GFIs, SUCs and LGUs based on mode of procurement,
  amount of budget, volume, susceptibility to problems or anomalies
  and importance of the project to the developmental activities of the
  country.
  • Pursuant to EO No. 564 s. 2006, the Pro-Performance System (PPS)
  was tasked to monitor the Medium-Term Philippine Investment
  Program (MTPIP) 2006-2010, especially the SONA commitments,
  major infrastructure projects, health and education programs, and
  other projects that the President may identify. The President also
  issued AO No. 210 s. 2007, directing the PPS and PTG to review the
  road projects covered by the World Bank loan, and the PPS and NEDA
  to undertake regular consultations with foreign funding agencies to
  minimize, uncover, and address anomalies in foreign-funded projects.
  • The Electronic New Government Accounting System (e-NGAS) has
  been installed in 526 agencies out of 3,301 (15.9%) as of 2007. The e-
  NGAS aims to provide the Philippine bureaucracy with a modern and
  sound governance-enhancing accounting system. Some 39,000
  personnel have been trained on the use of the system and over 2,000
  have been deployed for the e-NGAS roll-out.
  • Approved the guidelines for the Contractors Performance Evaluation
  System (CPES) for roads, bridges, housing, port and harbor,
  irrigation, and flood control projects to help ensure the most costefficient
  project design and avoid the overpricing of infrastructure
  projects. A similar draft guideline for power transmission and
  distribution projects was prepared by the TransCo for review/pilot
  testing and validation. Likewise, a manual for value engineering (VE)
  has been published and 13 SUCs have been accredited to conduct
  roll-out trainings on VE.

  CHALLENGES AHEAD
  Our country stands at a highly charged period in the global
  political econom
  y. As food and fuel prices continue to skyrocket all over
  the world, instability, punctuated by food and oil-related riots presents a
  threat.
  In the Philippines, we remain quiet, but still vigilant as we are well
  aware that this situation will somehow impact on our daily lives and on
  our fight to bring development and the good life to everyone.
  Nonetheless, we continue to remain optimistic as the sound economic
  fundamentals and aggressive fiscal reforms we instituted in the past
  years have yielded positive gains. Our good fiscal position and the strong
  peso have cushioned the impact of escalating food and fuel prices.
  Today, we are still able to put in place and fund short-term
  measures to ease the burden of such increases on our people. We are
  able as well to continue to invest in vital social needs (e.g. job creation,
  better education, improved healthcare, greater access to electricity and
  water, and reliable transportation) and physical infrastructure to further
  build foundations towards the attainment of the President’s vision of a
  modern society.
  Towards this end, we need to do more as a nation. We need to
  carry out strategic measures for global competitiveness. We also need to
  be more self-reliant to be able to feed our nation’s needs. Further, we
  need to strengthen the very institutions that will help become a modern
  society.
  It is for this purpose that the government, as articulated by the
  President, calls anew for everyone to forge an alliance with Government
  in the face of the daunting global challenges Realizing that the vision of
  the Philippines as a first world nation is inherently the responsibility of
  all levels of government and all sectors of the society, we should all
  continue to draw from the spirit of unity, solidarity and teamwork for the
  betterment of our people.

  For the complete technical report see SONA 2008.

  jun asuncion

  Bulan Observer

 4. The State of the Nation Address (SONA) delivered by President GMA last July 28, 2008 was a report of her accomplishments, while laying other plans & programs she intends to do until 2010, and beyond (God forbid! wag na sana.), and predictably, Arroyo gave a glowing report on her presidency. Everything she did was right. She did nothing wrong.

  The only things that went wrong were beyond her control, namely, “nabaligtad ang ekonomiya ng mundo” (the world economy went upside down) and “whatever the reasons, we are on a roller-coaster ride of oil price hikes, high food prices and looming economic recession in the US and other markets.”

  As expected, she gave herself a lot of credit because “through foresight, grit and political will, we built a shield around our country that has slowed down and somewhat softened the worst effects of the global crisis.”

  And, fear not, “we have the money to care for our people and pay for food when there are shortages; for fuel despite price spikes.”

  According to economist Cielito Habito, prices of basic commodities have hit the roof. Inflation is well into the double digits. People are experiencing extreme difficulty making ends meet. Thousands and thousands are losing their jobs. The state of the economy is bad.

  In a TV interview, former Budget Secretary and fellow Business World columnist Benjamin Diokno gave the Arroyo presidency a grade of 4, on a scale of 10.

  Predictably, Arroyo’s cheerleaders were all praise for her. In the same TV interview, economic adviser and Albay Gov. Joey Salceda, trying as best he could to keep a straight face, gave Arroyo a grade of 8 — even while conceding that Diokno was accurate in his assessment of Arroyo’s failings.

  The Masses wondered what in hell Arroyo was talking about when she claimed that “even unfriendly polls show self-rated poverty down to its 20-year low in 2007.”

  And when she claimed she “spen[t] time every day with the underprivileged and under-represented who cannot get a grip on their lives in the daily, all-consuming struggle to make ends meet,” you could see the astonished look on their faces — displayed for all to see by TV cameras that were showing the people’s reactions simultaneously with the coverage of the SONA.

  It had to take a lot of gall to be able to mouth these lines that were probably lifted straight out of a soap opera:

  “Nag-aalaala ako para sa naka-aawang maybahay na pasan ang pananagutan para sa buong pamilya. Nag-aalala ako para sa magsasakang nasa unang hanay ng pambansang produksyon ng pagkain ngunit nagsisikap pakanin ang pamilya.’ (I am concerned over the poor family heads who bear the responsibility for their families. I am concerned over the farmers who are at the forefront of the national food production effort but are struggling to feed their families.) I care for hardworking students soon to graduate and wanting to see hope of good job and a career prospect here at home.

  “Nag-aalala ako para sa 41-year-old na padre de pamilya na di araw-araw ang trabaho, at nag-aabala sa asawa at tatlong anak, at dapat bigyan ng higit pang pagkakakitaan at dangal. (I am concerned over the 41-year-old father of the family who cannot work every day and cares for a wife and three children, and should be afforded more income and dignity). I care for our teachers who gave the greatest gift we ever received — a good education — still trying to pass on the same gift to succeeding generations. I care for our OFWs, famed for their skill, integrity and untiring labor, who send home their pay as the only way to touch loved ones so far away. Nagpupugay ako ngayon sa kanilang mga karaniwang Pilipino (I now acknowledge these ordinary Filipinos).

  Wow! Believable or Unbelievable? True or False? – You’re the judge.

  If she were so concerned, what was that junket to Washington DC visits all about, with dozens of blood-sucking congressmen and officials needlessly hitchhiking at the people’s expense? Habang ang mga kapatid natin sa Iloilo o sa Kabisayaan at mga biktima ng paglubog ng MV Princes of the Star sa karagatan ay lugmok sa kahirapan, hinagpis, hikahos at humihingi ng ayuda sa gobierno. Ngunit wala sila dito sa Pilipinas! Yung iba nanuod pa ng Pacquiao-Diaz Boxing Match sa Las Vegas.

  What about the millions that have been stolen from the treasury with the help of lieutenants sent off into hiding, sanctioned by gutless subalterns whose lips are sealed, and kept from public scrutiny by the shield of executive privilege?

  “One can go on and on about the sins of the Arroyo administration. But this is a president who appears convinced that if one must lie, it might as well be a Big Lie’, said columnist Gred Macabenta.

  According to a survey of Pulse Asia, “only 14% of the people said they expected the SONA to be truthful.” In other words, a staggering 86% expected Arroyo to lie.

  In fact, she told the truth — the way a used-car salesman tells you the truth. It’s called selective truthfulness, e.g., “Is this car in great condition?” Answer: “My associates say so.” Of course, the used- car salesman does not mention that his associates are fellow used-car salesmen.

  x-x-x x-x-x x-x-x,

  Let’s back tract a little bit, at balikan natin ang unang taon ng panunungkulan ni PGMA sa Malacanang at himay-himayin natin ang kanyang binitiwang pangako sa bayan, sometime in Feb. 8, 2001, PGMA was the Guest of Honor & Speaker in the Forum of the Rotary Club of Manila Membership Meeting at the Centennial Hall, Manila Hotel, on the theme “Leadership & Good Governance”, and I quote her, hereunder are the penultimate and last paragraphs of her speech, to wit:

  “I do not wish to raise the hopes of our people beyond what is attainable. As I have said, I only wish to be good – not a great – President. The change of government does not lead to instant jobs, instant income generation, instant solutions. But it leads to what our country urgent needs at this time: decision, credibility and responsibility in government. The leadership has changed. Now, the harder work begins.

  I assure you that I will always be guided by the words of my father, the late President Diosdado Macapagal, who wrote, “THE PRESIDENCY IS NOT A POSITION TO BE ENJOYED. IT IS A POST WHERE, FOR WELL-BEING OF THE PEOPLE, THE CHOSEN LEADER OF THE NATION IS EXPECTED TO GIVE HIS BEST, TO WORK HIS HARDEST, TO BEAR HARDSHIP, AND IF NEED BE, TO SUFFER.”

  As consequence thereof, PGMA, FG, and cohorts are getting richer and richer every year, they are the one enjoying the bounty of this nation, while the MASSES are languishing in the bondage of extreme poverty, – suffering and dying. Contrary to her TV, Radio & Newspaper ads, “RAMDAM NA RAMDAM NAMIN ANG ASENSO”, instead the reality of life now a days is, “RAMDAM NA RANDAM NAMIN ANG KAHIRAPAN.

 5. To Jun, Re: SONA 2008 by PGMA

  Thank you for your effort of extracting some of the long litany of PGMA’s SONA 2008 message.

  After reading the long litany of PGMA supposed accomplishments and Atty benji’s assessment of Sona 2008, I became more confused and disoriented. Whoever wrote this SONA 2008 was either he/she was half asleep, blind and can not see the real situations going on in the country or deaf and can not hear the cries of the hungry people lining up the street for a kilo of rice. It was callously written for the benefit of PGMA and nothing more. Pulse Asia survey said, ” 14% might be truthful, 86 % expected Arroyo to lie.” Wow, her credibility was thrown out of the window. That explains it. No wonder, even dora the little mouse can not find any cheese crumbs.

  Dora

 6. I treasure classical sonatas written by the likes of Beethoven, Mozart, etc. But as I have said to Mr. Carizo, GMA’s SONATA IN G MAJOR is something that’s written not for the love of fine arts like music but for the love of deception, hence it’s written not by heart but by the logic of greed. Yes, Greed as Measure of All , in short GMA.Thus, it follows the she puts herself in the center and all things must be readjusted and redefined according to this logic, very much like a cosmic blackhole that sucks everything around her into her bottom thereby deleting or relativizing all known laws and principles.
  Therefore, allow me to call this as “SONA-TA OF LIES IN G(reed) MAJOR.”

 7. Press Release

  GARBAGE SITE NOW AN ECOPARK

  Bulan, Sorsogon, Bicol Region: Thousands of residents, many of whom were young people, trooped to the Bulan Ecological Park, at Barangay Calomagon to observe and celebrate the town’s fifth annual Fiesta Sa Kabubudlan (Feast of the Mountains) on October 3 and 4, and there camp-out, play traditional games, fly kites, watch environment films, dine, dance through the morning, hear Mass and then, most importantly, to plant trees in a 14.5 hectare garbage site and help contribute to avert global warming.

  But what is amazing is that the controlled garbage site is also an Ecopark, thanks to the efforts initiated by its Lady Mayor Helen C. De Castro, who also started in 2004 this unique but very festive annual activity, different from the rest, to draw people in doing something for the environment.

  The Bulan Ecological Park is now being frequented by many environmentalist groups from various LGUs, organizations, student and youth groups ( one coming from UP) to learn how an ecopark can be established in the midst of garbage piles. Lessons on the environment can be learned from it.

  During this year’s Fiesta, Bulan Town has been awarded by DILG GO-FAR as a Model LGU on Solid Waste Management Program. Its SWM program can now be replicated and adapted by other local governments from all over the country. It has also been recognized as a Bicol Regional Saringgaya Awardee for its ecological programs. In the late nineties, during the administration of the lady mayor’s husband, the town had been one of the consistent finalists in the Gawad Kapaligiran Award, and had been in the Regional Hall of Fame on Ecology. (PIO-LGU Bulan)

 8. to : tonyboy

  this is an admirable and commendable undertaking worth of emulating by other LGU’s. can you expound more how do this project works. do the garbage dumpsite still exists and the ecopark is within it or was it transferred to other place? how do you dispose off waste and garbage, is it a landfill dump do segregation and recycling is being practiced? your article coincidentally came up together with my rejoinder on the article of Tiger of Serengeti’s Poignant Memories of the Distant Past touching on the spoiled beauty of our nature. in my response I mentioned the “dead” Managanaga river how it became the longest dumping garbage site of our town. during my high school days I remembered it as the longest toilet, I graduated from Quezon Academy and our alma mater is guilty of contributing to the degradation of the river. our school’s “comfort rooms” was built and sitting directly to the river and just across the river below the bridge is the public toilet, not to mention the countless residents living along it who also disposes their refuse into the river. and the most horrific and most dreadful is the Bulan General Hospital – they too disposes off their refuse into the river, this is very unsanitary and hazardous!

  going back to your report, this is really laudable and praiseworthy as this is the first step or even several steps ahead in bringing up environmental consciousness and awareness amongst the residents of Bulan. but I also sincerely hope that the administration can take measures in saving our natural resources, habitat and surroundings.

  good report indeed, please keep us informed. regards.

 9. Press Release

  BULAN SENIOR CITIZENS CELEBRATE MONTH FOR ELDERLY

  Bulan, Sorsogon – October is declared as the Month in honoring the Elderly, and the Bulan Senior Citizens, responding to the call for activeliness in community undertaking, came in big numbers representing various Senior Citizens’ groups.

  The Office of the Senior Citizen Affairs (OSCA), headed by former Councilor Joe Tan, under the supervision of the MSWDO and the Office of the Mayor, prepared several activities for the Month for Elders. It was also supported by various Senior Citizen Organizations like the BASCA, headed by Mr. Jose Jolloso, Veterans Post-Bulan Chapter, headed by Mr. Florentino Loilo, GRETA under Mrs. Benita Guan and the FSCAP under the leadership of Mrs. Nelly Diesta. This year’s theme is “Mga Senior Citizens, puwede pa makadanon sa pag-unhan san Bulan” (Senior Citizens, contributors to Bulan’s progress).

  On October 4, during the Fiesta sa Kabubudlan, the elderly came and joined the Tree Planting activities at the Eco park.

  On October 6, 800 undernourished children were attended to by the elders as they conducted a feeding program at the Bulan Freedom Park.

  On October 11, the Bulan Lions Club helped in ECG examinations for the elderly at the Pawa Hospital.

  On October 14, some 800 elderly came for the medical and dental activities intended for them at the Sabang Park, sponsored by the LGU. Mayor Helen De Castro, in a gesture of goodwill, also provided snacks for all of them. Present to extend medical assistance were Dr. Ludovic Tan, Dr. Tita Fe Palad, Dr. San Jose, Dr. James Apin, Dr. Estrella Payoyo, Dr. Kates Rebustillo and Councilor-dentist Jolife Dellomas, Dr. Visconde and Dr. Marilou Jimenez. The Bulan Rural Health Unit also assisted.

  During the Culminating Activity on October 18, a HATAW physical exercises were rendered by the Senior Citizen. It was lead by Mrs. Anilin Diaz. Also present during the program, were Mayor Baby De Castro, Kgd. Dondon De Castro, Kgd. Joey Guban, Kgd. Goto Geronga and Kgd. Jolife Dellomas.

  Mayor Helen De Castro has been greatly supportive of the senior citizen sector, especially thru the OSCA. (PIO, LGU-Bulan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s