To Senior Citizen

( Translation-highlighted in red- from Bulan dialect to English and vice-versa is done by  and credited to Atty. Benji of Bulan Observer. )

jun asuncion:

As promised, I’m back with my answer to your comment. To keep the overview, I broke down your comment to small units and placed my answer after each unit and used the English language so that others may understand what is going on in our town. (TRANSLATION: Para sa Senior Citizen: Naipangako ko dati, yaa na tabi an saako kasimbagan san komentaryo mo. Para masabutan nato intero, inturunga-tunga ko an komentaryo mo para simbagon ko sin punto por punto an isyu nan masabutan man san iba kun nano talaga an mga nangyayari sa bungto nato.)

senior citizen:

“My congratulations to you dahil sayo ka palan na supporter ni nonong guyala. Yadto tabi na sinabi ni ex-mayor de castro “kund dire niyo gusto kung pano i-administrar an bulan, humali kamo”, may partikular lang tabi ini na grupo sin mga tawo, sayo na doon si nonong guyala. Dire man intero an taga-bulan.” (TRANSLATION: My profound congratulations to you because you are an avid supporter of Mr. Nonong Guyala. Please be informed that when ex-Mayor de Castro uttered the words “If you’re not contented with the policies of the administration, better leave this town.” Truly, he was only practically attributing said utterances against a particular class or group of people in Bulan, one of whom is Nonong Guyala. But not to the entire people of Bulan.)

 jun asuncion:

A legitimate citizen or  group of citizens  acting constitutionally and in the interest of the town, represent the entire citizenry as provided for in the constitution (Article 4 Citizenship) with all their constitutional rights as stated in the Bill Of Rights (Article 3). Hence, to be badly treated as such, to ignore their legal rights and to drive them out of the town is equal to driving out the entire law-abiding citizenry of Bulan as defined in and protected by our Constitution. Dire man intero an taga-Bulan? Why, are there two kinds of citizenry in Bulan? Are pro-government people special people? People representing either the political opposition or the government are one and the same citizenry of Bulan. Another thing, you cannot clean out opposition in Bulan politics by driving them out of the town. Only dictators and autocratic rulers do this. Or just a plain  Mayor who is not in possession of his reason. (TRANSLATION: An sino man na lehitimo na tawo o grupo san tawo na nagtatrabaho para sa interes san bungto ay minarepresentar san intero na katawuhan alinsunod sa pinuproklama san saato Konstitusyon (Article IV-Citizenship), kaupod an intero na mga karapatan san tawo na mababasa nato sa listahan san mga karapatan pantawo (Article III-Bill of Rights). Kung kaya ngani, kapag maraot an pagtrato sa sayo na tawo sa komunidad, pareho san deri pagkilala san kanira mga karapatan panlegal, nan an pagsurmaton sin sige magralayas kamo dide sa bungto kun deri niyo gusto an pag-administrar san Bulan, baga san pareho man lang yun san pinapalayas mo an intero na tawo sa Bulan kaupod an mga nagsusunod sa laye o batas, an mga karapatan na ine ay pinuprutihiran san saato mismo na Konstitusyon. An sabi mo tabi, Deri man intero na taga Bulan? Kay nano tabi, dowa na klase an tawo o grupo san tawo sa Bulan?  Kay nano espesyal tabi na tawo an mga kaapin san administrasyon? An mga tawo na nagrerepresentar san lado san oposisyon politikal o maka-administrasyon sayo man lang na klase yun sin tawo puro mga taga Bulan. Sayo pa na bagay, deri mo basta basta mapapahali an mga nasa lado san oposisyon kun paparalayason mo sira sa Bulan.  An makahimo lang tabi sine na pagpaparalayas san tawo an sayo na Diktador o Hadi. O kaya sayo na ordinaryo na Meyor na medyo haluga an turnilyo sa ulo.) 

To congratulate me as “supporter ni nonong guyala”- in as much as Mr. Guyala was and is being guided by the Constitution in his political dealings, – is true. Do not dare to depict me as being on the wrong side just because I do not support undemocratic and unconstitutional political behavior in Bulan, a behaviour that led me to describe the former Mayor De Castro as deconstructing himself. Mr. Guyala did not deconstruct him, but he himself. In plain words, there is no one to blame but he alone for behaving politically incorrect and the angry reactions of the public thereafter. (TRANSLATION: An pag-umaw mo saako bilang “supporter ni Nonong Guyala”, – nan pareho man kan Nonong Guyala, na nagsusunod sa sinasabi san Konstitusyon manunungod sa pulitika, – ay totoo tabi. Deri mo tabi pagsabihon na ako ay deri nasa tama na lado por dahil deri ko sinusuportahan an deri maka demokratiko o deri mayad na sistemang politikal sa Bulan, kay yun an dahilan na nagkumbinse sa ako na sabihon ko na an saato dati na meyor Guiming de Castro ay inrurungkab mismo niya an kaniya na pagkatawo. Si Nonong Guyala deri man nagpapakaraot san kaniya pagkatawo, si Meyor mismo an nagraraot san kaniya pagkatawo kun maintindihan mo. Sa malinaw sa surmaton, wara sin iba na pwede basulon dide kundi si meyor de Castro man lang por dahil deri tama an inhihimo niya sa pulitika, siempre deri man nato mababasol na maghatag sin deri dianis na komentaryo an mga tawo laban sa pag uugali niya.)  

senior citizen:

“Tagan ta tabi ikaw sin ideya kung baga dire ka man didi nagpipirme sa rugaring mo na bongto, na ini sira nonong guyala kalaban ini numero uno sa politika san mga de castro. Makulogon an mga boot sini kay kada eleksyon pirmi sira pyerde kay halos nubenta porsyento san taga-bulan dire man sa kanira naruruyag. Wara ini na mga tawo inhihimo kundi an pakaraoton an kalaban nira lalo na kung naabot na an eleksyon. Maraoton tabi an komentaryo mo against kay ex-mayor de castro. Dire tabi nira ugali an maging diktador o kaya sadirihon nira an bulan, in papakay-ad ngani nira tabi nira sin mayad an bongto ta kaya ngani sayo kita sa first class municipality sa panahon ta niyan”. ( Translation :Anyway, I will give you an idea here because in so far as I know you are not anymore living here in our town, that people like Nonong Guyala is the number one political opponent of the de Castro. Would you believe, they hated the de Castro so much because they always end up loser in the elections, in so far as I know almost ninety (90%) percent of the people in Bulan were very much disgusted with them. Because what they did during and every election wa s to solely engage in the character asassination against their political opponents and none other.Your remark against former mayor de Castro was very unpleasant and maybe blown out of proportion. As a matter of fact, I would like to tell you that it is not in their personality to become a Dictator nor to claim Bulan as their own property, as they are just doing their best shot for our town, and that is one of the reasons why Bulan has become the first class municipality today. )

 

jun asuncion :

I do not support any political personality or political party per se but support arguments and political results that put our town forward politically, economically, socially and morally. Bulan Observer is waiting for the moment when it would be reporting good things coming from the government- like moral uprightness, sincerity, transparency and democratic political dealings. These are the fundamental elements that will bring progress to our town. One word of advice, senior citizen: That you ought not to proclaim the goodness and holiness of your side by fiercely and unjustly attacking and  insulting publicly the other side. (TRANSLATION: Deri tabi ako nagsusuporta sin sayo na pulitiko o partido pulitikal, pero minasuporta ako sa mga tama na argumento o diskusyon para sa pagpakaayad san saato na bungto, pangpulitika man, pang ekonomiya man, pang sosyal man o pang moral man na isyu. An sa totoo lang an Bulan Observer naghuhulat lang san tama na panahon para makapag balita sin mga mayad na isyu na hali mismo sa administrasyon, pareho san makatotohanan, may sinsiridad, malinaw na transaksyun na wara sin tinatago nan makademokratikong pulitikal na bagay. Mao tabi ine an mga importante na elemento na madara sin tunay na progreso sa saato na bungto. Sayo lang tabi na pasabot ko saimo Mr. Senior Citizen: Deri mo dapat ipagbalangibog o ikurahaw an kadianisan o kabanalan san saimo pagkatawo para lang makapag-insulto ka o rauton mo sa publiko an karakter san sayo na tawo.)

 

senior citizen: 

 “Basi tabi gusto mo bisitahon an sadire mo na bongto kay binanggit mo pa an pagdonar nira san sayo na hektarya para bugsukan san terminal, na pinangaranan mo pa na “de castro terminal”, kay nano tabi, kaya mo man magdonar? Haputa daw tabi an sadire mo kun nano man an na contribute mo sa ikadidianes san bulan? Umuli ka tabi basi maaraman mo an problema san bulan nyan an progreso niyan na eenjoy san mga taga-bulan. (An naniniwala sa sabi-sabi, ay walang bait sa sarili.). ( Translation: Why not try to visit your hometown here, in fact, you mentioned the property being donated by them to be used as Bus Terminal which you named it as the “De Castro Terminal”. By the way, can you donate property also as what the De Castro did? Will you please first ask yourself a question, did you contribute anything for the betterment of the town of Bulan? Come home, and try to visit your hometown here so that you may be apprised of the  problem of Bulan, as you will know Bulan now is becoming progressive and its fruits are being reaped by every taga Bulan today. (The saying that “an naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili” literal translation is – if you tend to believe a lie, you will end up a liar also”).

 

 jun asuncion:

Don’t challenge me like a little boy does to another one. This is not the point. I’ve listened to the recorded radio program of Bandillo, Radyo Patrol Bulan, etc. Therefore, “maniwala sa sabi-sabi” is beside the point. I’ve heard myself the interview with Mr. De Castro where he vigorously insulted Mr. Guyala, Atty. Deri and the rest of the mandamus petitioners. His case is well-documented. Now, if you mean by contributions “sa ikadidianes san Bulan” a decent hospital, better public school buildings, a jueting-free town, implementation of anti -child labor Law, efficient law enforcement, protection of Bulan environment from illicit business transactions, politics of transparency and accountability, graft and corruption-free political practices, rice and fish for all, then I haven’t made such contributions for I haven’t promised to and been paid by the taxes of the people of Bulan to deliver them these basic services. But did you ask yourself this same question, senior citizen? Did you ask the De Castros this same question? For sure I’ll be coming home someday to my ancestral origin. But here is for you to grasp: that on that year I heard ex-mayor De Castros’ loud yelling ( were you not there at that moment?) on the radio telling some group of people ( who are constitutionally dealing with the municipal leadership) to leave the town,  I’ve been literally back home with Bulan Observer that very same year. (TRANSLATION: Deri mo tabi ako pag-ayaton na pareho san pag-ayat san sayo na bata sa kaniya kababata. Deri ine an punto dide. Nabati ko tabi an recorded radyo program san Bandillo, Radyo Patrol Bulan, nan iba pa. Kung kaya, sinabi mo na “an maniwala sa sabi sabi”, deri man yun an isyu dide. Nabati ko mismo an interview kan Mr. De Castro kun hain maisog na ininsulto niya si Mr. Guyala, Atty Deri kaurupod an mga petitioners na nanguna sa pagsampa san Mandamus na kaso. Ine na kaso ay suportado sin mga mang lain- lain na dokumento. Niyan, kun an gusto mo sabihon nano man an naikontribir o naidanon ko – “sa ikakayad san Bulan” – desente na hospital, mayad na mga eskwelahan, jueteng free town, pag-implementar san laye manunugod sa anti-child labor law, epektibo na pagpatupar san laye, pagprutihir san kapalibutan sa Bulan laban sa mga ilegal na mga transaksyun sa negosyo, malinig na pulitika o may pananagutan sa tawo, wara sin kawatan sa kaban san gobierno, bugas nan isda para sa entero, niyan an masasabi ko Mr. Senior Citizen wara tabi ako sin naikontribir o naiambag na sugad sine na mga bagay-bagay sa bungto, – nan sayo pa deri man ako nangako sa mga tawo, nan deri man ako inbabayadan o inpapasweldo san kwarta na hali sa gobierno para maihatag ko an serbisyo publiko sa kanira. Sa saimo na pag-urup urop nahapot mo tabi an sadiri mo san sugad sine na mga kahaputan Mr. Senior Citizen? Nahapot mo man tabi si Mr. de Castro san sugad man sine na mga kahaputan? Ayaw lang kay sigurado sa mga maabot na panahon mauli ako sa sadiri ko na rugaring. Mao tabi ine an tandaan mo – san taon na yadto nabati ko mismo si Meyor de Casto na nagkukurahaw sin makusugon (sigurado tabi ako na wara ka didto san mga panahon na yadto?) sa radyo sinasabi niya sa iba na grupo sin tawo (na mga lehitimo na nakikipag-istoria sa liderato san municipio) na mag ralayas kamo sa bungto, kay parang yadto man ako nagbalik sa Bulan Observer san mga panahon na yadto.)

 

senior citizen:

“Naistoryahan ka lang ni nonong naniwala ka na? Kun in muromalaki mo an nahimo san lolo mo na pagronda san canipaan, otot hamok yuon san nahimo san mga de castro. Namumundo lang ako kay marasa pa niyan ko lang nabasa na 2008 an imo komentaryo. Sadto mo pa kunta naaraman na ini si nonong guyala na buwaan, sabi niya bright siya pero tolo na beses nabagsak sa bar exam.” ( Translation: Maybe, you have just been apprised by Nonong guyala on the issue and you did easily believe in him. By the way, if you are grandstanding the accomplishment of your grandfather in guarding all over Canipaan. That accomplishment of your grandfather was nothing compared to the accomplishments of the de Castro today. I was just sadden because it was only this year 2008 that I was able to read your remark or commentary. Maybe, this should have been known long before to you that Nonong Guyala is a great liar. He said that he is intelligent, how come he failed or flanked the Bar Examinations thrice already? )

 

 jun asuncion:

You know, senior citizen, I haven’t met  yet  Mr. Nonong Guyala in person and I didn’t know him before. But it seems that we have a few  things in common, i.e., that we both believe in a democratic Bulan, accountability, abhor corruption and we both uphold the constitution of our nation. For these reasons, we do not need to hide behind a pseudo name. How about you, senior citizen? Is there any reason to use a pseudo name? Bulan Observer is a platform for all tagaBulans and fellow Bicolanos where we meet freely and discuss problems that concern us in an effort to bring our town forward. (Translation: Aram mo Mr. Senior Citizen, sa tanang buhay ko deri ko pa nabagat o naimod an pagkatawo sine ni Mr. Nonong Guyala, deri ko man yun kilala dati. Pero parang sa pag urop urop ko may-on kami sin diyo na bagay na maypagkapareho na dowa, i.e., pareho tabi kami naniniwala sa demokratikong Bulan, pananagutan sa tawo, paglaban sa kawatan, nan pareho kami nagkikilala sa kapangyarihan san Konstitusyon. Sa sugad sine na mga rason, deri ko tabi kinakaipuhan na magtago sa sayo na Alyas o Bansag. Ikaw, nanu ka man tabi Mr. Senior Citizen? May-on siguro sin dahilan kun nano kay nagagamit ka sin sayo na Alyas o Bansag? An Bulan Observer ay plata-porma para sa intero na taga Bulan nan mga kaurupod na Bicolanos na kun haen libre kita na magbabaragatan para pag-iristoriahan an mga manglain-lain na problema manunungod sa intero para makadanon kita sa pag-asenso san bungto nato sa maabot na panahon.)

Be that as it may, but I ask you to pay respect to my grandfather, the philanthropist ex-mayor Adonis Asuncion and the rest of our past noble town leaders next time you visit Bulan Observer for they deserved our respect, they deserved their peace.  ( TRANSLATION: Kun nano man an dahilan, sa masunod tabi na bisitahon mo an Bulan Observer blog,  inaayo ko saimo na hatagan mo man tabi sin respeto an saako Lolo, an maugayon na ex-meyor Adonis Asuncion, kaurupod na tabi an mga nakaagi na mga naging lider san bungto, kay dapat lang na irespeto nato sira, para sa kanira tunay na katuninungan sa ika-dowa na buhay.)

I leave the rest of your harsh comments to Mr. Nonong Guyala and to the people of Bulan for him / them to answer. This is fairness. (TRANSLATION: Ipinauubaya ko nalang tabi an mga magaspang mo na komentaryo kan Nonong Guyala nan sa mga tawo sa Bulan para siya, o sira naman an magsimbag saimo. Para patas an laban.)

 

For  A Brighter Bulan,

 

jun asuncion*

Bulan Observer

 

*My biggest gratitude to atty. benji for his translations and for his loyalty to the readers of Bulan Observer! Mabuhay ka atty. benji!

 

 

 

7 thoughts on “To Senior Citizen

 1. Para kan Senior Ctizen (SC), diri man maraot kun MAGING supporter man si Mr. JAsuncion ni Mr. Nonong Guyala kay nangangahulogan lang na bilib siya didi. Inhahanga-an ada niya an tanos na kaisipan, idea asin adhikain ni Nonong Guyala para sa Bulan.
  Para sabihon mo tabi na an intotokoy lang ni Guiming de Castro sin sinabi niya an “humali kamo sa Bulan kun diri niyo gusto kun pan-o i- administrar an Bulan” ay para lang sa partikular na grupo, sayo na si Nonong Guyala. Diri po ini tama. Surmaton lang ini sin sayo na bata ha!. Patunay lang ini na INSECURE si Guiming sa mga Guyala lalo na kan Nonong. Dahil ba tabi siya an sayo sa mga masigasig asin lahitimong critico ni Guiming. Dahil ba tabi si Nonong Guyala an nagpapaaram sa pamamagitan sin kaniya blog na Kabatas, sa mga taga Bulan sin mga questinableng proyecto asin maraot na himo2 sin mag-asawang Guiming at Rosa gamit an poder. Dahil ba si Nonong Guyala lang an nakasuklat kan Guiming, patunay ini batog pa sin si Nonong Guyala an Vice Mayor ni Guiming. Dahil ba diri nahahadok si Nonong sa mga panggugulat at pagha-harass nira. Dahil ba tabi an mga Guyala an saro sa mga “biggest threats” sa political career nira.Dahil ba tabi diri nasusuhulan an mga Guyala. Dahil ba tabi listo at inggagalang an mga Guyala. Dahil ba tabi wara record sin katiwalian o maski simpleng crimen o pang-aabuso an mga Guyala?.
  SC, wara tabi derecho an sayo na tawo, oficial man sin bongto o diri para pahali-on an mga Guyala o sin-o man na taga Bulan, maski pa ngani si Guiming de Castro o si Mayora an nagpapahali. An Mayor/a natutukalan, pero diri an pagiging Bulaneño, lalo na kun nag-ugat an lahi mo sa Bulan. Idagdag pa an katotoohan na nagkarapot man sin puesto sa gobierno sa Bulan/Sorsogon an pamilya mi, Guyala asin Golpeo.
  Diri man tabi crimen an diri PA nakapasar sa bar exam, o sa board exam, o sa maski nano pa na examinsayon na inhahatag sin gobierno.Diri po ini basehan para lait-laiton mo an pagkatawo ni Nonong Guyala. Imoda man po baga an mga diskurso niya tunay na abogado na an dating. Nakatapos siya sin 3 na curso, sayo an abogasiya. An makatapos ka lang sini na curso dako2 na na orgullo sin pamilya. An makararaw-ay tabi an diri nakatapos sin pag-escuela diri kay dahil sa kapobrehan kundi sa kahugakan o dahil inuna pa an mga bisyo manlain-lain-sugal bulang, majong, baraha, inom, nan iba pa. Maski sayo sini na bisyo wara si Nonong Guyala. Mas makararaw-ay pa kesa “di pa nakapasar sa bar exam”, an mangurakot sin cuarta sin bayan, an magpakang sin milliones ca cada proyecto sin local na pamahalaan, an magpabakal san diri mo sadiri, an mag harass sin tawo gamit an poder, an magmistulang diktadur/a ka!. Yoon an talagang lahitimong rasones na makararaw-ayon na himo sin sayo na lider.
  Nakatapos si Nonong Guyala sin abogasiya na naging dahilan para maging mas lalo pa maging hatag-as an respeto nan pag-imod mi sa kaniya na pamilya niya, asin kaniya mga amigo/a at kabobongto, puera siempre sa imo SC, sa mag-asawang Guiming/Rosa , sa kanira mga alipores.
  Daghanon tabi niyan an mga nanunungkulan o nagkakapot sin hataas asin respetadong puesto sa gobierno asin privado an perangun-a kabeses nagpa examin bag-o nakapasar sa bar o sa board. Kaya po kun ako saimo SC, Guiming, et.al. ako-a na niyo sa sadiri niyo an katotohanan na si Nonong Guyala graduado sin abogasiya na talang orgullo na magagahoy. Dahilan para mas makilala an ngaran niya asin makuha niya an paghanga at respeto sin tawo. Diri naiibanan an pagtingala at respeto namo sa kaniya kay talagang listo at may tunay n kinaadman si Nonong para labanan an katiwalian at pang-aabuso sa gobierno ta.
  Bilog an mundo sabi ngani. Diri mo aram an mga maabot pa na daanis sa buhay ni Nonong Guyala. Siempre pa intero na tawo nakamati sin pagka pierde, an importante kun pan-o mo ini aatubangon asin aakuon sa sadiri mo ayon sa kagustuhan sin saato na MAHAL NA DIYOS.
  Dako2 lang po an kahaputan ko sa imo SC, kay halataon man na De Castro ka. Nano tabi kay sobrahan an mga insecurities ni Guiming, nan sin kaniya alipores sa mga Guyala lalo na kan Nonong? Sabi tabi nira suon kay sira an nasa poder, yakay nano kay intero na lang na makadukot sa mga Guyala o maski ngani makabasa o makabati lang si Guiming sin mga pag-umaw sa mga Guyala hali sa taga Bulan inkukuntra na ni Guiming, asin sin kaniya mga alipores? Insecure lang na tawo an nakamati sin irog sini. Insecure talaga sire kay diri sira segurado sa mga taga Bulan. Na maski nano an kakukurahaw nira na sira an gana kada eleksyon sa likod sin isipan nira iba an naiisip nira. Diri buta o bungol, o ngula an mga taga Bulan. ARAM KO , ARAM SIN INTERO kun nano an nagyayari cada eleksyon sa Bulan, kaya tama lang na maging INSECURE kamo.
  Diri po nagpapakaraot an mga Guyala kan Guiming o kan Mayora. Si Guiming asin si Mayora po mismo an ngararaot sin pagkatawo nira base sa kanira himo2. Ang mga Guyala lang tabi, lalo na si Nonong Guyala, na may pagmakulog sa Bulan an nagsisiwarat sin mga ini sa ato kabobongto sa mga articulo niya sa kaniya blog na KABATAS.
  Saimo tabi SC,makawawara ka tabi respto sa mga komentaryo mo kan Messrs. JAsuncion asin kan Nonong Guyala. Baga tabi diri bagay sa edad mo. Dako tabi an respeto ko sa mga senior ctizen ayaw man sana pagraota. Nagdududa lugod ako sa pagkatawo mo. Nano tabi kun sabihon mo an tunay mo na ngaran.
  Pasensya ka na tabi sa bicol ko kay diri masyado planstado diri irog sin kan Atty. Benjie pero sigurado naman ako na masasabutan mo an argumento ko sa imo.
  Salamat po sa naniniwala sa mga adhikain sin mga Guyala, ni Nonong Guyala, an padaba mi na kamanghod, an padaba sin may pagmakulog sa Bulan.

  Nenette Guyala-Bustillos

 2. my comment/s will be strictly limited to the litany/s of Nenette Guyala-Bustillos in refutations to the imputations made by the Senior Citizen against the person of her brother Nonong Guyala, regarding his failure to pass the bar examinations (3x).

  Nenette has stressed the point, “deri man tabi krimen an deri pagkapasar sa bar exams”, – I absolutely agree.

  Here, I was tempted to make a short, but inspiring words of advice to Nonong, – “Ako tabi namatian ko man an paglagabong sa bar exams, mas makulog pa san “binasted” na pagkamoot san sayo na lalake sa babaye, mapung-awon nan makulugon sa dughan, baga san mauupsan ka sin hinangos, but that is life. I did not give up the challenge, until I have claimed victory over it.

  FAILING IN EXAMS DOES NOT EQUAL FAILING IN LIFE

  How nice would it be if success in life is just measured by how many E’s (for Excellent) or 1’s (for Topnotcher) we have in an exam? On the other hand, is it the proper way to measure a person’s success in life? We know very well that some people are late bloomers; some are academically inclined and some are not. Are those who are not to be doomed as failures?

  Scientists and experiments have proven that humans possess many types of skills and intelligence. Many people with talents in music, sports, fashions have proven to be very successful. But what is being measured in our educational system is usually the ability to write, to add and to remember. Albeit these abilities do give an advantage to a person in achieving his/her goals but inadequacy or a lack of them does not mean that the person is a failure.

  The above has taught me that success in life is not measured by what or how much we achieved but by how much we bring out the best in us.

  The following wisdom shared by an Indian native will shed more light on what I said: (“When I was born, the whole world smile and I cried. We should live our lives in such a manner that when we die, the whole world cries and we smile.”)

  We must not be ashamed of failures! It is a daily test of our courage and ingenuinity. Failing is not a taboo. Failure occurs mainly in isolated cases and is often beyond our control.

  “Even the best of men get knocked down many times in a lifetime”. Occasional knock downs are not anything to be afraid of.

  Do not judge people who try and fail but those who fail to try. Tom Hopkins, Americas Top sale trainer, advocates, “I am not judged by the number of times I fail, but by the number of times I succeed. The number of times I succeed is in direct proportion to the number of times I fail and keep trying”.

  The genius, Sir Albert Einstein failed many times!

  The great Abraham Lincoln failed several times in his career!

  Another genius, Sir Thomas Edison has failed several times too!

  Many of us don’t understand why sometimes we have to lose. In fact sometimes to win we have to yield just like the grass yielding to the great wind. Those who can’t yield sometimes got uprooted by the great typhoon.

  JUST BELIEVE IN YOURSELF, EVEN WHEN YOU FAIL NEVER GIVE UP, failure is an important part of success. LOOK AROUND AND YOU WILL DISCOVER THAT THE MOST SUCCESSFUL PEOPLE ARE THOSE WHO HAVE FAILED THE MOST.

  Believe me, the pierdido of today, will be the ganador of tomorrow.

  Remember the bible says, those who claimed to be the “FIRST” will be put in the “LAST”. – An mga nauuna ay mahuhuli! Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw ay nauuna! Minsan sa kabilang dako, ikaw ay pangalawa o pangatlo lang, hehehe.

  Take the case of the following political figures in local politics, and american politics, and sports too:

  – George Washington was the first President of America, and he was “first in war, first in peace, and first in the hearts of his countrymen”. Remember that- George Washington was not the first husband of his wife, Martha D. Custis Washington.

  -Sen. Kiko Pangilinan, a dashing bachelor from Pampanga, was the first Senator to win the hearts of actress Sharon Cuneta. But take note, Kiko Pangilinan was not the first husband of Sharon Cuneta.

  -Sen. Ralph Recto was the first Senator, (from the famous Recto Clan) and likewise a dashing bachelor from Batangas, to also win the hearts of actress Vilma Santos. But take note again, Ralph Recto was not the first husband of Vilma Santos.

  -PBA star, James Yap, the first to win the MVP Award from Dumaguete, who was also the first shy-type PBA star to win the hearts of Corys’ daughter turned actress, Cris Aquino. The whole world knows that James Yap is not the first husband of Cris Aquino.

  They may be great political or sports figures, but a questioned may be asked, why they have settled only for a “Segunda Mano” na babae, despite the fact that they are bachelors? hehe. Showbiz na yata ang dating ko dito!

  Cheers, Life is beautiful!

 3. To Senior Citizen

  Re: Senior Citizen comment. It is not shamefull to fail the bar exams no matter how many times you tried. It is shamefull if you did’t even try after all those years of studies and sacrifices made by your parents. That is what you call, What a waste! But the fact that Nonong Guyala tried several times until he passed the Bar exams, that shows me that the man has courage to face an obstacle that some people will not even try to hurdle. I respect Mr. Guyala for that. My father said, “Never give up” either you succeed or fail is better than not trying at all. A very good advice indeed!

  Dora the Mouse

 4. Interesting discussions here. If I may add my humble opinion, failing in bar exam inspite of good intelligence and good preparation is not only a question of individual destiny (it’s simply like that, some are not destined to be a lawyer, or other professions like a doctor, soldier, musician, etc.) and individual psychology (nervous type, perfectionist type, etc.) but an indicator of a high standard bar examination in our country. At last, there is something we can be proud of in the Philippines. The bar exam has therefore a quality-control function. It takes out graduates from diploma mills, intelligent students but lazy and/or not sincere with their chosen field of study from the very beginning, those who are not able to perform well under stressful situations, those who want to buy a profession, etc. So for me it’s not an issue of failing or who failed in any examination, but it’s an issue of the quality of the testing instrument whether it has 1) validity, which means that the test measures what it purports to measure, i.e. knowledge of the subject, 2) reliability, which means that the test must produce approximately the same results when administered two or three times. A test like the bar exam generally is also a global test of your person, i.e., the same test is also intelligence test, personality test, aptitude test, and would produce the same result (passing or failing) when all factors are totaly or not totally harmonized ( like good intelligence but inadequate preparation and vice- versa, good preparation and intelligence but the testee suffers from examination phobia, indeed, all sorts of unfavorable combinations imaginable). Obviously, the bar exam is an excellent testing tool then.
  Now to go back to senior citizen’s comment, this is a proof that in the Philippines, it is much more easier nowadays to be a politician-or to be a mayor for that matter- than to be a lawyer! If you can act or pay, then you can be a politician. And maybe if you can also box like Pacquiao, politicians would act on you or buy you to be one. I sound like generalizing here again. Well, that’s in purpose. For, if indeed there were still president, senators, governors, mayors and barangay captains who have been winning the election without paying (cheating)-and therefore could be classified as righteous winners-then it’s their responsibilty to keep their profession clean by discouraging, not supporting and stopping their fellow politicians who are resorting to vote-buying for they are the ones who are responsible for cultivating bad image of Philippine politics and of the stagnation of the Philppines in many aspects. I said, if there were such politicians…
  On the ethical side of the issue, no one should attack one’s academic failure within another context, like election for as we have said it is easier to win an election than to pass the bar exam, to be a politician than to be a lawyer. This is a matter-of-fact in our country which is really disturbing for it has degraded politics that much, politics as the science of government being seriously practised in progressive countries, where most of the politicians are lawyers themselves! In the Philippines politics is prostituted, election day a big “saud”- market day.
  Another thing I may add here, a personal destiny of any person in Bulan (as in any civilized society) is neither a matter for public discourse nor a public liability, therefore must be treated with respect and proper discretion, by juniors or seniors alike.

  jun asuncion

  • Yes Henry, dai magrilibakan.. taga sain ka sa Bicol- Donsol o Legaspi?

   Eleanor Roosvelt once wrote that great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.”

   Well, here at BO I don’t mind about great or small minds as long as you can stand on what what you say.

   I count on simplicity in all the things I do, hence, I’m just happy when I read simple written comments that can stand on their own and which also somehow reflect the essence of Bikolano temperament.

   Well, but do you really agree with Roosvelt’s statement above?

   If you ask me “how about yourself” (thanks Oliver for the Manila Times article), I don’t think I’m happy with it because though it sounds simple, it is I think over-simplifying things, an underestimation of the logic of language and thought.

   Well, what is mind? (This question alone would already break your “mind”..)

   And then add to it these adjectives great, average and small.

   You may assume Roosvelt was referring to level of intelligence and education.

   But then, what is intelligence and what is education?

   What if great minds discuss about people, average mind discuss about ideas and small minds discuss about events, ideas and people?

   Well, who is who now in this case?

   I have seen great minds who talk non-sense and behave like “idiots” and and I have met small minds who talk and behave like great and educated minds or “genuises”.

   I’m just pointing out that the “mind” with its infinite possibilities is never a monopoly of great minds or highly intelligent or educated people.

   Every human being possesses these potentials for great achievements, intelligent reflections and special talents; yet results should be seen within the context of or totality of situation- where he moves, what he does for a living, the wholeness of his person and experience, his tribal history, his social status, where he lives, etc. Einstein would be at a loss in the jungles of Amazonas and these Indians would not find their way in Einsteins library or in the ghettos of Chicago.

   Once, in the Islands of Elba, Italy, it was an old local farmer who found the source of water where the well shoud be dugged, he was a dowser or water diviner. But why he and not me?

   Profession as an inborn quality not really of education?

   I believe that such things as natural gifts or intelligence also require the perfect environment for them to unfold or be usable. The perfect environment is that which needs such gifts or intelligence. What is high IQ in situations where intuition or higher emotional intelligence is called for?

   Therefore, to each his perfect environment.
   I’m lost in a disco house, but feel at home in jazz taverns or concert stage; I’m lost in normal dinner conversations but find best my way delivering formal speech or discussion before a specific audience.

   Nobody’s perfect? Again, such attribute should not be used loosely but always within the context: If a simple man could feed his family and respect other people and things around him, shouldn’t we call him perfect in this sense? If a man failed the exams thrice and did not run amok or land in a psychiatric clinic, doesn’t he deserve also our respect? To fail an exam or to be born with traits that deviate from “normalcy” is never a crime committed with intention, hence, no reason for others to ridicule or treat with contempt.

   We should rather begin treating each other as simple and sincere as possible.

   I think that living things on earth is meant for simplicity. The moment that any living creature comes into existence, its sole concern is to maintain and prolong that life as long as possible before it comes to its end. If you would take away all other strivings in man, beneath all these appearances, his main concern is simply to have food so that he will not starve and die too soon.

   So, why invest too much time on looking handsome or pretty, getting rich or keep complaining when you are tired? Does looking good or complaining prolong your life more than when you just stay as you are and not complain? Do you have a much more longer life and more peace when you have a lot of money? The simple fact is that to live is to work for food (to maintain this life) and death takes care of the rest.

   Brutally simple?

   Wie dem auch sei, carpe diem!

   jun asuncion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s