To Senior Citizen

( Translation-highlighted in red- from Bulan dialect to English and vice-versa is done by  and credited to Atty. Benji of Bulan Observer. )

jun asuncion:

As promised, I’m back with my answer to your comment. To keep the overview, I broke down your comment to small units and placed my answer after each unit and used the English language so that others may understand what is going on in our town. (TRANSLATION: Para sa Senior Citizen: Naipangako ko dati, yaa na tabi an saako kasimbagan san komentaryo mo. Para masabutan nato intero, inturunga-tunga ko an komentaryo mo para simbagon ko sin punto por punto an isyu nan masabutan man san iba kun nano talaga an mga nangyayari sa bungto nato.)

senior citizen:

“My congratulations to you dahil sayo ka palan na supporter ni nonong guyala. Yadto tabi na sinabi ni ex-mayor de castro “kund dire niyo gusto kung pano i-administrar an bulan, humali kamo”, may partikular lang tabi ini na grupo sin mga tawo, sayo na doon si nonong guyala. Dire man intero an taga-bulan.” (TRANSLATION: My profound congratulations to you because you are an avid supporter of Mr. Nonong Guyala. Please be informed that when ex-Mayor de Castro uttered the words “If you’re not contented with the policies of the administration, better leave this town.” Truly, he was only practically attributing said utterances against a particular class or group of people in Bulan, one of whom is Nonong Guyala. But not to the entire people of Bulan.)

 jun asuncion:

A legitimate citizen or  group of citizens  acting constitutionally and in the interest of the town, represent the entire citizenry as provided for in the constitution (Article 4 Citizenship) with all their constitutional rights as stated in the Bill Of Rights (Article 3). Hence, to be badly treated as such, to ignore their legal rights and to drive them out of the town is equal to driving out the entire law-abiding citizenry of Bulan as defined in and protected by our Constitution. Dire man intero an taga-Bulan? Why, are there two kinds of citizenry in Bulan? Are pro-government people special people? People representing either the political opposition or the government are one and the same citizenry of Bulan. Another thing, you cannot clean out opposition in Bulan politics by driving them out of the town. Only dictators and autocratic rulers do this. Or just a plain  Mayor who is not in possession of his reason. (TRANSLATION: An sino man na lehitimo na tawo o grupo san tawo na nagtatrabaho para sa interes san bungto ay minarepresentar san intero na katawuhan alinsunod sa pinuproklama san saato Konstitusyon (Article IV-Citizenship), kaupod an intero na mga karapatan san tawo na mababasa nato sa listahan san mga karapatan pantawo (Article III-Bill of Rights). Kung kaya ngani, kapag maraot an pagtrato sa sayo na tawo sa komunidad, pareho san deri pagkilala san kanira mga karapatan panlegal, nan an pagsurmaton sin sige magralayas kamo dide sa bungto kun deri niyo gusto an pag-administrar san Bulan, baga san pareho man lang yun san pinapalayas mo an intero na tawo sa Bulan kaupod an mga nagsusunod sa laye o batas, an mga karapatan na ine ay pinuprutihiran san saato mismo na Konstitusyon. An sabi mo tabi, Deri man intero na taga Bulan? Kay nano tabi, dowa na klase an tawo o grupo san tawo sa Bulan?  Kay nano espesyal tabi na tawo an mga kaapin san administrasyon? An mga tawo na nagrerepresentar san lado san oposisyon politikal o maka-administrasyon sayo man lang na klase yun sin tawo puro mga taga Bulan. Sayo pa na bagay, deri mo basta basta mapapahali an mga nasa lado san oposisyon kun paparalayason mo sira sa Bulan.  An makahimo lang tabi sine na pagpaparalayas san tawo an sayo na Diktador o Hadi. O kaya sayo na ordinaryo na Meyor na medyo haluga an turnilyo sa ulo.) 

To congratulate me as “supporter ni nonong guyala”- in as much as Mr. Guyala was and is being guided by the Constitution in his political dealings, – is true. Do not dare to depict me as being on the wrong side just because I do not support undemocratic and unconstitutional political behavior in Bulan, a behaviour that led me to describe the former Mayor De Castro as deconstructing himself. Mr. Guyala did not deconstruct him, but he himself. In plain words, there is no one to blame but he alone for behaving politically incorrect and the angry reactions of the public thereafter. (TRANSLATION: An pag-umaw mo saako bilang “supporter ni Nonong Guyala”, – nan pareho man kan Nonong Guyala, na nagsusunod sa sinasabi san Konstitusyon manunungod sa pulitika, – ay totoo tabi. Deri mo tabi pagsabihon na ako ay deri nasa tama na lado por dahil deri ko sinusuportahan an deri maka demokratiko o deri mayad na sistemang politikal sa Bulan, kay yun an dahilan na nagkumbinse sa ako na sabihon ko na an saato dati na meyor Guiming de Castro ay inrurungkab mismo niya an kaniya na pagkatawo. Si Nonong Guyala deri man nagpapakaraot san kaniya pagkatawo, si Meyor mismo an nagraraot san kaniya pagkatawo kun maintindihan mo. Sa malinaw sa surmaton, wara sin iba na pwede basulon dide kundi si meyor de Castro man lang por dahil deri tama an inhihimo niya sa pulitika, siempre deri man nato mababasol na maghatag sin deri dianis na komentaryo an mga tawo laban sa pag uugali niya.)  

senior citizen:

“Tagan ta tabi ikaw sin ideya kung baga dire ka man didi nagpipirme sa rugaring mo na bongto, na ini sira nonong guyala kalaban ini numero uno sa politika san mga de castro. Makulogon an mga boot sini kay kada eleksyon pirmi sira pyerde kay halos nubenta porsyento san taga-bulan dire man sa kanira naruruyag. Wara ini na mga tawo inhihimo kundi an pakaraoton an kalaban nira lalo na kung naabot na an eleksyon. Maraoton tabi an komentaryo mo against kay ex-mayor de castro. Dire tabi nira ugali an maging diktador o kaya sadirihon nira an bulan, in papakay-ad ngani nira tabi nira sin mayad an bongto ta kaya ngani sayo kita sa first class municipality sa panahon ta niyan”. ( Translation :Anyway, I will give you an idea here because in so far as I know you are not anymore living here in our town, that people like Nonong Guyala is the number one political opponent of the de Castro. Would you believe, they hated the de Castro so much because they always end up loser in the elections, in so far as I know almost ninety (90%) percent of the people in Bulan were very much disgusted with them. Because what they did during and every election wa s to solely engage in the character asassination against their political opponents and none other.Your remark against former mayor de Castro was very unpleasant and maybe blown out of proportion. As a matter of fact, I would like to tell you that it is not in their personality to become a Dictator nor to claim Bulan as their own property, as they are just doing their best shot for our town, and that is one of the reasons why Bulan has become the first class municipality today. )

 

jun asuncion :

I do not support any political personality or political party per se but support arguments and political results that put our town forward politically, economically, socially and morally. Bulan Observer is waiting for the moment when it would be reporting good things coming from the government- like moral uprightness, sincerity, transparency and democratic political dealings. These are the fundamental elements that will bring progress to our town. One word of advice, senior citizen: That you ought not to proclaim the goodness and holiness of your side by fiercely and unjustly attacking and  insulting publicly the other side. (TRANSLATION: Deri tabi ako nagsusuporta sin sayo na pulitiko o partido pulitikal, pero minasuporta ako sa mga tama na argumento o diskusyon para sa pagpakaayad san saato na bungto, pangpulitika man, pang ekonomiya man, pang sosyal man o pang moral man na isyu. An sa totoo lang an Bulan Observer naghuhulat lang san tama na panahon para makapag balita sin mga mayad na isyu na hali mismo sa administrasyon, pareho san makatotohanan, may sinsiridad, malinaw na transaksyun na wara sin tinatago nan makademokratikong pulitikal na bagay. Mao tabi ine an mga importante na elemento na madara sin tunay na progreso sa saato na bungto. Sayo lang tabi na pasabot ko saimo Mr. Senior Citizen: Deri mo dapat ipagbalangibog o ikurahaw an kadianisan o kabanalan san saimo pagkatawo para lang makapag-insulto ka o rauton mo sa publiko an karakter san sayo na tawo.)

 

senior citizen: 

 “Basi tabi gusto mo bisitahon an sadire mo na bongto kay binanggit mo pa an pagdonar nira san sayo na hektarya para bugsukan san terminal, na pinangaranan mo pa na “de castro terminal”, kay nano tabi, kaya mo man magdonar? Haputa daw tabi an sadire mo kun nano man an na contribute mo sa ikadidianes san bulan? Umuli ka tabi basi maaraman mo an problema san bulan nyan an progreso niyan na eenjoy san mga taga-bulan. (An naniniwala sa sabi-sabi, ay walang bait sa sarili.). ( Translation: Why not try to visit your hometown here, in fact, you mentioned the property being donated by them to be used as Bus Terminal which you named it as the “De Castro Terminal”. By the way, can you donate property also as what the De Castro did? Will you please first ask yourself a question, did you contribute anything for the betterment of the town of Bulan? Come home, and try to visit your hometown here so that you may be apprised of the  problem of Bulan, as you will know Bulan now is becoming progressive and its fruits are being reaped by every taga Bulan today. (The saying that “an naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili” literal translation is – if you tend to believe a lie, you will end up a liar also”).

 

 jun asuncion:

Don’t challenge me like a little boy does to another one. This is not the point. I’ve listened to the recorded radio program of Bandillo, Radyo Patrol Bulan, etc. Therefore, “maniwala sa sabi-sabi” is beside the point. I’ve heard myself the interview with Mr. De Castro where he vigorously insulted Mr. Guyala, Atty. Deri and the rest of the mandamus petitioners. His case is well-documented. Now, if you mean by contributions “sa ikadidianes san Bulan” a decent hospital, better public school buildings, a jueting-free town, implementation of anti -child labor Law, efficient law enforcement, protection of Bulan environment from illicit business transactions, politics of transparency and accountability, graft and corruption-free political practices, rice and fish for all, then I haven’t made such contributions for I haven’t promised to and been paid by the taxes of the people of Bulan to deliver them these basic services. But did you ask yourself this same question, senior citizen? Did you ask the De Castros this same question? For sure I’ll be coming home someday to my ancestral origin. But here is for you to grasp: that on that year I heard ex-mayor De Castros’ loud yelling ( were you not there at that moment?) on the radio telling some group of people ( who are constitutionally dealing with the municipal leadership) to leave the town,  I’ve been literally back home with Bulan Observer that very same year. (TRANSLATION: Deri mo tabi ako pag-ayaton na pareho san pag-ayat san sayo na bata sa kaniya kababata. Deri ine an punto dide. Nabati ko tabi an recorded radyo program san Bandillo, Radyo Patrol Bulan, nan iba pa. Kung kaya, sinabi mo na “an maniwala sa sabi sabi”, deri man yun an isyu dide. Nabati ko mismo an interview kan Mr. De Castro kun hain maisog na ininsulto niya si Mr. Guyala, Atty Deri kaurupod an mga petitioners na nanguna sa pagsampa san Mandamus na kaso. Ine na kaso ay suportado sin mga mang lain- lain na dokumento. Niyan, kun an gusto mo sabihon nano man an naikontribir o naidanon ko – “sa ikakayad san Bulan” – desente na hospital, mayad na mga eskwelahan, jueteng free town, pag-implementar san laye manunugod sa anti-child labor law, epektibo na pagpatupar san laye, pagprutihir san kapalibutan sa Bulan laban sa mga ilegal na mga transaksyun sa negosyo, malinig na pulitika o may pananagutan sa tawo, wara sin kawatan sa kaban san gobierno, bugas nan isda para sa entero, niyan an masasabi ko Mr. Senior Citizen wara tabi ako sin naikontribir o naiambag na sugad sine na mga bagay-bagay sa bungto, – nan sayo pa deri man ako nangako sa mga tawo, nan deri man ako inbabayadan o inpapasweldo san kwarta na hali sa gobierno para maihatag ko an serbisyo publiko sa kanira. Sa saimo na pag-urup urop nahapot mo tabi an sadiri mo san sugad sine na mga kahaputan Mr. Senior Citizen? Nahapot mo man tabi si Mr. de Castro san sugad man sine na mga kahaputan? Ayaw lang kay sigurado sa mga maabot na panahon mauli ako sa sadiri ko na rugaring. Mao tabi ine an tandaan mo – san taon na yadto nabati ko mismo si Meyor de Casto na nagkukurahaw sin makusugon (sigurado tabi ako na wara ka didto san mga panahon na yadto?) sa radyo sinasabi niya sa iba na grupo sin tawo (na mga lehitimo na nakikipag-istoria sa liderato san municipio) na mag ralayas kamo sa bungto, kay parang yadto man ako nagbalik sa Bulan Observer san mga panahon na yadto.)

 

senior citizen:

“Naistoryahan ka lang ni nonong naniwala ka na? Kun in muromalaki mo an nahimo san lolo mo na pagronda san canipaan, otot hamok yuon san nahimo san mga de castro. Namumundo lang ako kay marasa pa niyan ko lang nabasa na 2008 an imo komentaryo. Sadto mo pa kunta naaraman na ini si nonong guyala na buwaan, sabi niya bright siya pero tolo na beses nabagsak sa bar exam.” ( Translation: Maybe, you have just been apprised by Nonong guyala on the issue and you did easily believe in him. By the way, if you are grandstanding the accomplishment of your grandfather in guarding all over Canipaan. That accomplishment of your grandfather was nothing compared to the accomplishments of the de Castro today. I was just sadden because it was only this year 2008 that I was able to read your remark or commentary. Maybe, this should have been known long before to you that Nonong Guyala is a great liar. He said that he is intelligent, how come he failed or flanked the Bar Examinations thrice already? )

 

 jun asuncion:

You know, senior citizen, I haven’t met  yet  Mr. Nonong Guyala in person and I didn’t know him before. But it seems that we have a few  things in common, i.e., that we both believe in a democratic Bulan, accountability, abhor corruption and we both uphold the constitution of our nation. For these reasons, we do not need to hide behind a pseudo name. How about you, senior citizen? Is there any reason to use a pseudo name? Bulan Observer is a platform for all tagaBulans and fellow Bicolanos where we meet freely and discuss problems that concern us in an effort to bring our town forward. (Translation: Aram mo Mr. Senior Citizen, sa tanang buhay ko deri ko pa nabagat o naimod an pagkatawo sine ni Mr. Nonong Guyala, deri ko man yun kilala dati. Pero parang sa pag urop urop ko may-on kami sin diyo na bagay na maypagkapareho na dowa, i.e., pareho tabi kami naniniwala sa demokratikong Bulan, pananagutan sa tawo, paglaban sa kawatan, nan pareho kami nagkikilala sa kapangyarihan san Konstitusyon. Sa sugad sine na mga rason, deri ko tabi kinakaipuhan na magtago sa sayo na Alyas o Bansag. Ikaw, nanu ka man tabi Mr. Senior Citizen? May-on siguro sin dahilan kun nano kay nagagamit ka sin sayo na Alyas o Bansag? An Bulan Observer ay plata-porma para sa intero na taga Bulan nan mga kaurupod na Bicolanos na kun haen libre kita na magbabaragatan para pag-iristoriahan an mga manglain-lain na problema manunungod sa intero para makadanon kita sa pag-asenso san bungto nato sa maabot na panahon.)

Be that as it may, but I ask you to pay respect to my grandfather, the philanthropist ex-mayor Adonis Asuncion and the rest of our past noble town leaders next time you visit Bulan Observer for they deserved our respect, they deserved their peace.  ( TRANSLATION: Kun nano man an dahilan, sa masunod tabi na bisitahon mo an Bulan Observer blog,  inaayo ko saimo na hatagan mo man tabi sin respeto an saako Lolo, an maugayon na ex-meyor Adonis Asuncion, kaurupod na tabi an mga nakaagi na mga naging lider san bungto, kay dapat lang na irespeto nato sira, para sa kanira tunay na katuninungan sa ika-dowa na buhay.)

I leave the rest of your harsh comments to Mr. Nonong Guyala and to the people of Bulan for him / them to answer. This is fairness. (TRANSLATION: Ipinauubaya ko nalang tabi an mga magaspang mo na komentaryo kan Nonong Guyala nan sa mga tawo sa Bulan para siya, o sira naman an magsimbag saimo. Para patas an laban.)

 

For  A Brighter Bulan,

 

jun asuncion*

Bulan Observer

 

*My biggest gratitude to atty. benji for his translations and for his loyalty to the readers of Bulan Observer! Mabuhay ka atty. benji!